กลุ่มกิจการและพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจินตนา  มีพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวจุฬาลักษณ์  ชัยนุ
ครู คศ.1
เลขางานกิจการนักเรียน

นางสาวชนิศา  วงศ์แก้ว
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
นายอภิเชษฐ์  ค่อมสิงห์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นายอรรถพล  บำรุงเพชร
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
นางสาววนิดาคงด้วง
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน


Comments