กลุ่มกิจการและพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจินตนา  มีพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจุฬาลักษณ์  ชัยนุ
ครูผู้ช่วย
เลขางานกิจการนักเรียน

นางสาวชนิศา  วงศ์แก้ว
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

.................................
......................
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นายอรรถพล  บำรุงเพชร
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
นางสาววนิดาคงด้วง
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน


Comments