กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวรรณภา  ทิพโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.2
งานการเงินและบัญชี

นางสาวเยาวลักษณ์  มูลตรีบุตร
ครู คศ.1
งานการเงินและบัญชี


นายวิทวัช  ตาศรี
ครู คศ.2
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุภาวดี  กุลแก้ว
ครู คศ.1
งานพัสดุ

นายอมรรัตน์  ชะโยมชัย
ครู คศ.1
งานพัสดุ


นางสาวรุ่งธิวา  เจริญศิลป์
ครู คศ.1
งานแผนงาน

นางกุลนันท์  ตาศรี
พนักงานราชการ
งานกองทุนกู้ยืมและทุนปัจจัยพื้นฐาน/
งานแผนงาน