กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ


นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวลลิตภัทร์ มีทรัพสกล
ครูผู้ช่วย
งานการเงิน


นางสาวรัตนพร  หาญวิชัย
ครูผู้ช่วย
งานบัญชีนายมาณะ พาขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายอมรรัตน์  ชะโยมชัย
ครู คศ.2
งานพัสดุ


นางสาวพัชรินทร์  ประสมศรี
ครู คศ.1
งานพัสดุนางกุลนันทน์  ตาศรี
ครู คศ.1
งานแผนงาน/งานกองทุนกู้ยืมและทุนปัจจัยพื้นฐาน


นายอนิวัฒน์  เรืองศรี
ครูผู้ช่วย
งานกองทุนกู้ยืมและทุนปัจจัยพื้นฐาน/
งานแผนงาน