กลุ่มบริหารสถานศึกษา

นายภัทราวุธ สิมช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570


นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
E-mail:  pawadee@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:  044-056570

นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
E-mail: thanomjit.tung@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0644625829


 
นางสาวจินตนา มีพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป
(กิจการนักเรียน)
E-mail:  jintana@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:  044-056570

นายมาณะ พาขุนทด
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
E-mail:  mana@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นายสุเทพ ทิพโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
E-mail:  sutep.tip@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570


 
นายบุญมี ธนาไสย์
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริการ
E-mail:  boonme@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:  044-056570