กลุ่มบริหารสถานศึกษา

นางดวงพร  ศรธงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุนันท์  กอโพธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางวรรณภา ทิพโชติ
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวจินตนา มีพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายบุญมี ธนาไสย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

นายสุเทพ ทิพโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร