ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโดยวิทยากรแกนนำปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โพสต์17 ก.ค. 2561 04:49โดยKAMPHO SRISUPAN

28 มิถุนายน 2561 ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโดยวิทยากรแกนนำปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมชัยจุฑาภัค โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการแบ่งกลุ่มพัฒนาผลงานร่วมกับ โรงเรียนในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี ประกอบด้วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา โรงเรียนคูเมืองวิทยา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา และโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


Comments