กิจกรรมพัฒนาครู


หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โพสต์15 พ.ค. 2563 20:24โดยKAMPHO SRISUPAN

13 พ.ค. 63 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
พร้อมกันนี้ก็ฝึกอบรมการใช้งานประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และ Zoom เพื่อเตรียมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ขานรับนโยบาย โรงเรียนสุจริต จัดทำฐานข้อมูลและเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์19 ก.ย. 2562 03:43โดยKampho Srisapan

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้มอบหมายให้ นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณและนายอรรถพล บำรุงเพชร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีการประเมินในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 พร้อมกันทั้ง 32 โรงเรียน
 
 


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโดยวิทยากรแกนนำปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โพสต์17 ก.ค. 2561 04:49โดยKAMPHO SRISUPAN

28 มิถุนายน 2561 ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโดยวิทยากรแกนนำปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมชัยจุฑาภัค โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการแบ่งกลุ่มพัฒนาผลงานร่วมกับ โรงเรียนในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี ประกอบด้วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา โรงเรียนคูเมืองวิทยา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา และโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


[1-2 พ.ค.61] อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21-23 [5 ก.ค. 60]

โพสต์5 พ.ค. 2561 06:11โดยKAMPHO SRISUPAN

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เข้ารับความรู้แนวทางการ การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่กคศ. ประกาศ ว.20, ว.21, ว.22, ว.23 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีวิทยากรได้แก่ นายสวาท ฤาชา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นายปรีชากร ภาชนะ ครูชำนาญการ โรงเรียนภูเขียว

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

[26-27 เม.ย. 61] อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โพสต์5 พ.ค. 2561 03:34โดยKAMPHO SRISUPAN

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกอบด้วย นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ และ นายศิริสิทธิ์  จุลนัน ได้รับความรู้พื้นฐานการออกแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติการ Cisco Routing Simulatorข่าว : มรภ.ชัยภูมิ รับลูกศธ.อบรม ‘แอดมิน’ เครือข่ายเน็ต ร.ร. https://www.matichon.co.th/news/931894
เอกสารประกอบ : https://drive.google.com/open?id=1dr9DFRouYcCrjTO_oa9KZb62XWb9om72
โหลด :
โปรแกรมจำลอง Cisco 

แหล่งข้อมูล :
http://www.prasansoft.com/web-content-cisco1.php
http://www.jodoi.org/Basic%20config.html
demo.sophos.com demo/demo

[28-30 เม.ย. 61] อบรม STEM ระดับชั้นม.ปลาย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การอบรมโรงเรียนภูเขียว

โพสต์5 พ.ค. 2561 03:22โดยKAMPHO SRISUPAN

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งครูเข้าอบรม STEM ม.ปลาย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การอบรมโรงเรียนภูเขียว ประกอบด้วย นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ, นางสาวจิรัชฌา จุตะโน, นายวิทวัช ตาศรี, นายศุภชัย ศรีสะอาด, นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ และนางกุลนันนท์  ตาศรี ซึ่งเป็นการฝึกการจัดกิจกรรมบูรณาการ Science Technology Engineer Math นำความรู้มาพัฒนาชิ้นงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรม แล่นให้ไกล ไปให้ถึง และกลุ่มบรูณาการจาก นภว. สามารถสร้างรถขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรรี่สร้างเอง ได้ไกลที่สุด(35 เมตร) และผลการสอบ ผ่านเกณฑ์ทุกคน

1-6 of 6