ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา   ม.ต้น 
ชาย
ม.ต้น 
หญิง
ม.ต้น 
รวม
ม.ปลาย 
ชาย
ม.ปลาย 
หญิง
ม.ปลาย 
รวม
รวม
ทั้งสิ้น
2562 132 177 309 82 166 248 557
2561 121 165 286 105 177 282 568
2560 0 0 0 0 0 0 0
2559 0 0 0 0 0 0 0
2558 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
Comments