ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา ม.ต้น
ชาย
ม.ต้น
หญิง
ม.ต้น
รวม
ม.ปลาย
ชาย
ม.ปลาย
หญิง
ม.ปลาย
รวม
รวม
ทั้งสิ้น
2563 126 174 300 91 172 263 563
2562 132 177 309 82 166 248 557
2561 121 165 286 105 177 282 568
2560 126 161 287 100 168(+1)* 268(+1)* 555(+1)*
2559 111 135 246 111 183(+1)* 249(+1)* 540(+1)*
2558 108 142 250 107 165 272 522
2557 108 131 239 127 173 300 539
2556 113 129 242 127 192 319 561
2555 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
*อายุเกินเกณฑ์ 1 คน ไม่นับตัวในการตัดงบประมาณ
Comments