วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน


“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

******************************************************************************************************************************

พันธกิจ

1. สร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันแก่บุคลากรและผู้เรียน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
5. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนววิถีพุทธภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ (GOALS)

๑. บุคลากรและผู้เรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนแสดงออกซึ่งความ จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒. ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
๓. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๔. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
๕. ผู้เรียนปฏิบัติตามแนววิถีพุทธภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. โรงเรียนดำเนินการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานในทุกระดับ

ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรและงบประมาณ

กลยุทธ์

1. ด้านผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
1.2 พัฒนาให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานได้
1.4 ส่งเสริมผู้เรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสังคม

2. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน
2.1 จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
2.2 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธ
2.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเองของผู้เรียน
2.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2.6 นำวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ
2.7 ดำเนินการจัดทำวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
2.8 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิผล

3. ด้านการพัฒนาองค์กร
3.1 พัฒนาครูให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) และนวัตกรรมการเรียนการสอน
3.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
3.3 พัฒนาครูให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
3.4 พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ตัดสินใจในด้านการบริหารจัดการด้วยข้อมูลสารสนเทศ
3.5 บริหารจัดการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากรให้เพียงพอ

4. ด้านทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 พัฒนาความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
4.2 พัฒนาและสร้างภาคีเครือข่าย