วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน                 

“ เทิดทูนสถาบัน สืบสานพระราชปณิธาน สนองพระราชดำริ สถานศึกษามีคุณภาพ ” 

******************************************************************************************************************************

 มายเหตุ : ขยายความหมาย สถานศึกษามีคุณภาพ ดังนี้
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "


ภาพวิสัยทัศน์โรงเรียน