วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน                 

ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 “มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
สนองงานในพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง