วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน                 

“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

******************************************************************************************************************************