ทวิศึกษา

นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
ครู  คศ.2 
วทบ. วิทยากรคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่างเชื่อม

 
 
นายมาณะ  พาขุนทด
ครู ผู้ช่วย
วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายศิริสิทธิ์  จุลนันท์
ครู ผู้ช่วย
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาว
ณัษฎาพร อาจสารมนต์
พนักงานราชการ
บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางพิมพิชชา  คงโนนกอก
ครูอัตราจ้าง
บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ