กลุ่มสาระภาษาไทยนางวรรณภา  ทิพโชติ
ครู  คศ.3
วุฒิการศึกษา : 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :