กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรัชฌา จุตะโน
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คบ.ชีววิทยา

นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.3
วทบ. วิทยากรคอมพิวเตอร์
E-mail:  krupong@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570


นายศิริสิทธิ์ จุลนัน
ครู คศ.1 
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
mail:  sirisit@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570นางสาวกานดา  คำคุณณา
คบ.เคมี
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570


นางสาวดรุณี วาดานิส
คบ.เคมี
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ
วท.บ.เคมี
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570นางสาวพัชรินทร์ ประสมศรี
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นายศุภชัย ศรีสะอาด
คบ.ฟิสิกส์
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นายอรรถพล บำรุงเพชร
คบ.ฟิสิกส์
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570