กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวจิรัชฌา  จุตะโน
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คบ.ชีววิทยา

นางสาวจุฬาลักษณ์  ชัยนุ

วท.บ.เคมี


นายอรรถพล  บำรุงเพชร
คบ.ฟิสิกส์

นางสาว
ดรุณี  วาดานิส
คบ.เคมี


นางสาวพัชรินทร์  ประสมศรี
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายศุภชัย  ศรีสะอาด
คบ.ฟิสิกส์