กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายคมสันย์  วรรณจักร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วทบ.ชีววิทยา

นางสาวจิรัชฌา จุตะโน
ชีววิทยา


นางสาวดรุณี  วาดานิส
เคมี

นางจุฬาลักษณ์  ชัยนุ
เคมี


นายอรรถพล  บำรุงเพชร
ฟิสิกส์

นายศุภชัย  ศรีสะอาด
ฟิสิกส์