กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางสาวรุจิรา  ชาดา
ครู  คศ.2
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
                                      ค.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวิทวัช  ตาศรี
ครู คศ.3
ศษ.บ. ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา


นางกุลนันทน์  ตาศรี
ครู คศ.1
คบ. คณิตศาสตร์
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอนิวัฒน์  เรืองศรี
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. คณิตศาสตร์