กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางสาวรุจิรา  ชาดา
ครู  คศ.1
วุฒิการศึกษา : 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวิทวัช  ตาศรี
ครู คศ.2
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษานางกุลนันทน์  ตาศรี
ครูผู้ช่วย
คบ. คณิตศาสตร์
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้