กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา


นายถนอม  อาจสารมนต์
คศ.3
วท.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา
หัวหน้าหลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
mail:       @npwr.ac.th
โทร.044-056570
   
 นางสาวชนิศา  วงศ์แก้ว
 พนักงานราชการ
mail:       @npwr.ac.th
โทร.044-056570


นางสาวจินตนา  มีพงษ์
คศ.3
mail:       @npwr.ac.th
โทร.044056570