กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
ครู  คศ.3
วทบ. วิทยากรคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
นายมาณะ  พาขุนทด
ครู คศ.1
วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางนุจลินพร สุขพันธ์
ครูผู้ช่วย
วทบ. พืชศาสตร์-พืชไร่นา

นายศิริสิทธิ์  จุลนันท์
ครู คศ.1
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาววนิดา  คงด้่วง
พนักงานราชการ
วทบ. ประมง

นางสาว
ณัษฎาพร อาจสารมนต์
พนักงานราชการ
บธบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์