กลุ่มสาระการงานอาชีพ


นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.3
วทบ. วิทยากรคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
mail:   krupong@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570
 
 
นายมาณะ พาขุนทด
ครู คศ.1
วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นางนุจลินพร สุขพันธ์
ครูผู้ช่วย 
วทบ. พืชศาสตร์-พืชไร่นา
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นายศิริสิทธิ์ จุลนันท์
ครู คศ.1 
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นายณัฐพล ดิลกกัลยากุล
ครู คศ.1 
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
mail: nutthapol@npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 083-4096784


นางสาววนิดา คงด้่วง
พนักงานราชการ
คบ. เกษตรกรรม
mail:   @npwr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 044-056570