กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Slideshow maker (using Google Slides)


นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
ครู  คศ.2 
วทบ. วิทยากรคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
นายมาณะ  พาขุนทด
ครู ผู้ช่วย
วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาว
ณัษฎาพร อาจสารมนต์
พนักงานราชการ
บธบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์


นายศิริสิทธิ์  จุลนันท์
ครู ผู้ช่วย
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาววนิดา  คงด้่วง
พนักงานราชการ
วทบ. ประมง