กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
ครู  คศ.2 
วทบ. วิทยากรคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
นายมาณะ  พาขุนทด
ครู ผู้ช่วย
วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาว
ณัษฎาพร อาจสารมนต์
พนักงานราชการ
บธบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์


นายศิริสิทธิ์  จุลนันท์
ครู ผู้ช่วย
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาววนิดา  คงด้่วง
พนักงานราชการ
วทบ. ประมง