กลุ่มสาระศิลปะ

นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
ครู คศ.2
นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระ