รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โพสต์15 มิ.ย. 2562 01:53โดยนางวรรณภา ทิพโชติ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 02:01 ]

ชื่อเรื่อง                       :   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ผู้รายงาน                    :    วรรณภา  ทิพโชติ

ปีการศึกษาที่ทดลอง  :    ๒๕๕๙

 บทคัดย่อ

          การรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ฉันท์ ๑๑โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีวัตถุประสงค์ 

         .  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ซึ่งตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม.๖โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จำนวน   คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบการสื่อความของภาษาและความเหมาะสมของเนื้อหาที่ใช้ในแบบฝึก  นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จำนวน ๙ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จำนวน  ๓๐  คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า E1/E2  

         2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test dependent) 

         3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กับกลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โดยใช้กรอบแนวคิดในการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา

           1. แบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ  ๘๔.๘๑/๘๔.๗๘  

         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์๑๑ โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับมาก


Comments