สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ

โพสต์12 มี.ค. 2562 22:02โดยKampho Srisapan

ชื่อเรื่อง           สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย             นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ

โรงเรียน          นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปี พ.ศ. 2561

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 และศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย โดยกลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  31  คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง เวลาที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ

          ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ 82.50/83.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00 ) แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นช่วยทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนเรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น อีกทั้งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

Comments