เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5STEPs) เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาสังคมศึกษา 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี

โพสต์12 มี.ค. 2562 22:21โดยนางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 22:32 ]
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5STEPs)

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาสังคมศึกษา 5

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ผู้วิจัย              นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปี พ.ศ. 2561

 

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 5 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPs) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบันได้ 5 ขั้น (5 STEPs) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาจากคัดเลือกแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPs) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 10 ชั่วโมง 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 15 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPs) วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ   

ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPs) วิชาสังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนน เฉลี่ย 14.41 คิดเป็นร้อยละ 96.04 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPs) วิชาสังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับด้านที่มีความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับมาก ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับมาก และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก 

Comments