เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายวิทวัช ตาศรี

โพสต์28 พ.ค. 2561 22:38โดยนายวิทวัช ตาศรี   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 22:40 ]
   
  
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ċ
_ระบบจำนวนเต็ม.gsp
(811k)
นายวิทวัช ตาศรี,
28 พ.ค. 2561 22:39
Ċ
นายวิทวัช ตาศรี,
28 พ.ค. 2561 22:39
Ċ
นายวิทวัช ตาศรี,
28 พ.ค. 2561 22:40
Ċ
นายวิทวัช ตาศรี,
28 พ.ค. 2561 22:40
Comments