เผยแพร่ผลงาน ฟ้อนออนซอนต้นน้ำลำซี

โพสต์12 เม.ย. 2560 20:30โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 05:51 โดย นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ ]
ฟ้อนออนซอนต้นน้ำลำซี(สงวนลิขสิทธิ์)
โดย นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ ครู ชำนาญการ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
รายชื่อผู้แสดง
เด็กหญิงอลิษา บุราญ
เด็กหญิงสุกัญญา เจียชาลี
เด็กหญิงสุพัตรา เจียชาลี
เด็กหญิงวาสนา เพ็งพา
เด็กหญิงสุจิตรา สางห้วยไพร
นางสาวจิราพร บุญหาญ
บันทึกภาพโดย นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณชื่อผลงาน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ฟ้อนออนซอนต้นน้ำลำซี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ปีการศึกษา 2560
สถานศึกษา โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 94 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1 ที่กำลังเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 31 คน เลือกมาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สุ่มมา 1 ห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ จำนวน 16 ข้อ

ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 83.33/84.24 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 70.10 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยโดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.46 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

 


Comments