เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศุภชัย ศรีสอาด

โพสต์20 ก.พ. 2562 23:15โดยนายวิทวัช ตาศรี

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายศุภชัย  ศรีสอาด  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายวิทวัช ตาศรี

โพสต์28 พ.ค. 2561 22:38โดยนายวิทวัช ตาศรี   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 22:40 ]

   
  
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เผยแพร่ผลงาน ฟ้อนออนซอนต้นน้ำลำซี

โพสต์12 เม.ย. 2560 20:30โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 05:51 โดย นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ ]

ฟ้อนออนซอนต้นน้ำลำซี(สงวนลิขสิทธิ์)
โดย นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ ครู ชำนาญการ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
รายชื่อผู้แสดง
เด็กหญิงอลิษา บุราญ
เด็กหญิงสุกัญญา เจียชาลี
เด็กหญิงสุพัตรา เจียชาลี
เด็กหญิงวาสนา เพ็งพา
เด็กหญิงสุจิตรา สางห้วยไพร
นางสาวจิราพร บุญหาญ
บันทึกภาพโดย นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณชื่อผลงาน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ฟ้อนออนซอนต้นน้ำลำซี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ปีการศึกษา 2560
สถานศึกษา โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 94 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1 ที่กำลังเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 31 คน เลือกมาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สุ่มมา 1 ห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ จำนวน 16 ข้อ

ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 83.33/84.24 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 70.10 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยโดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.46 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

 


E-Book เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครูวัชรินทร์ ไมตรีแพน)

โพสต์25 มี.ค. 2559 00:03โดยนายวัชรินทร์ ไมตรีแพน   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2559 00:33 ]

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    เล่มที่  1  ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เล่มที่  2  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
    เล่มที่  3  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ  พาณิชย์และส านักงาน
    เล่มที่  4  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์ 
    เล่มที่  5  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร
    เล่มที่   6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
    เล่มที่   7  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เล่มที่  8  ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เล่มที่  9  ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทเรียนออนไลน์ เรียนรู้กับครูคำโพธิ์

โพสต์24 มี.ค. 2559 23:46โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 02:36 ]

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับครูคำโพธิ์ รวบรวมทุกรายวิชา ที่เคยได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ไว้แล้วครับ

 ที่ krupong.net 
http://www.krupong.net
tag:ครูโป้งดอตเน็ต,ครูโป้ง,คำโพธิ์,ศรีสุพรรณ,ครูคำโพธิ์,ครูคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ

1-6 of 6