ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากร

ปรับปรุงวันที่ 29 มิ.ย. 2563
ที่ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ วิทยฐานะ/ระดับ สาระการเรียนรู้
1 นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน 112862 ชำนาญการพิเศษ -
2 นางสาวจินตนา  มีพงษ์ ครู 112866 ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพละศึกษา
3 นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี ครู 112865 ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ
4 นายบุญมี  ธนาไสย์ ครู 124393 ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ
5 นายสุเทพ  ทิพโชติ ครู 128972 ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ
6 นางวรรณภา  ทิพโชติ ครู 118859 เชี่ยวชาญ ภาษาไทย
7 นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ ครู 76093 ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
8 นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ ครู 75912 ชำนาญการ ศิลปะ
9 นางสาวจิรัชฌา  จุตะโน ครู 49687 ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
10 นายถนอม  อาจสารมนต์ ครู 118864 ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพละศึกษา
11 นางสาวรุจิรา  ชาดา ครู 877(ส) ชำนาญการ คณิตศาสตร์
12 นายวิทวัช  ตาศรี ครู 128970 ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
13 นายศุภชัย  ศรีสอาด ครู 120999 ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
14 นายชวลิต  บอขุนทด ครู 24683 ชำนาญการ ศิลปะ
15 นายอมรรัตน์  ชะโยมชัย ครู 133287 ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
16 นายเสกสรรค์  คงโนนกอก ครู 75913 ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
17 นางสาวเยาวลักษณ์  มูลตรีบุตร ครู 120984   ภาษาต่างประเทศ
18 นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม ครู 2791   สังคมศึกษาฯ
19 นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์ ครู 116262   ภาษาไทย
20 นางสาวจุฬาลักษณ์  ชัยนุ ครู 2158   วิทยาศาสตร์
21 นางสาวดรุณี  วาดานิส ครู 112867   วิทยาศาสตร์
22 นายศิริสิทธิ์  จุลนัน ครู 128971   วิทยาศาสตร์
23 นายมาณะ  พาขุนทด ครู 829   การงานอาชีพ
24 นายณัฐพล  ดิลกกัลยากุล ครู 18   การงานอาชีพ
25 นางสาวจิราวรรณ  หินขุนทด ครู 118863   ภาษาไทย
26 นางสาวพัชรินทร์  ประสมศรี ครู 6221   วิทยาศาสตร์
27 นางนุจลินพร  สุขพันธ์ ครูผู้ช่วย 50176   การงานอาชีพ
28 นางกุลนันทน์  ตาศรี ครูผู้ช่วย 877   คณิตศาสตร์
29 นายอภิเชษฐ์  ค่อมสิงห์ ครูผู้ช่วย 7738   ศิลปะ
30 นายอนิวัฒน์  เรืองศรี ครูผู้ช่วย 49964   คณิตศาสตร์
31 นายสุรพล  ประพงษ์ ช่างสี 8143   ไม่ระบุข้อมูล
32 นางสาววนิดา  คงด้วง พนักงานราชการ 2038   การงานอาชีพ
33 นางสาวชนิศา  วงศ์แก้ว พนักงานราชการ 2149   สุขศึกษาและพละศึกษา
34 นางสาวกานดา  คำคุณนา พนักงานราชการ พ317127   วิทยาศาสตร์
35 นางณัษฎาพร  อาจสารมนต์ ครูอัตราจ้าง     การงานอาชีพ
36 นายอรรถพล  บำรุงเพชร ครูอัตราจ้าง     วิทยาศาสตร์
37 สิบเอกกฤษฎา  ชานนท์เมือง ครูอัตราจ้าง     ศิลปะ
38 นายอาทิตย์  ได้พร ครูอัตราจ้าง(งบรร.)     ภาษาต่างประเทศ
39 นายโอภาส  กำลังมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ     ไม่ระบุข้อมูล
40 นายนุชากร  พิเศษศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ     ไม่ระบุข้อมูล
41         
42 นางเที่ยง  ขันธพานิชย์ แม่บ้าน (งบรร.)     ไม่ระบุข้อมูล
43 นายมงคลชัย  วงศ์พล พนักงานขับรถยนต์ (งบรร.)     ไม่ระบุข้อมูล
44         

ข้อมูลย้อนหลัง


หน้าเว็บย่อย (2): 29 มิ.ย. 2563 ณ วันที่ 27 ก.พ. 2563
Comments