ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากร

นาย ภัทราวุธ สิมช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(ชำนาญการพิเศษ)
School Director
โทร.0610516463
patrawuth@npwr.ac.th
 นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.0655022449
 pawadee@npwr.ac.th


ข้อมูลย้อนหลัง

หน้าเว็บย่อย (2): 29 มิ.ย. 2563 ณ วันที่ 27 ก.พ. 2563
Comments