ประชาสัมพันธ์


นายอุกฤษฏ์ มะลิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:19โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2565 04:26 ]

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนายอุกฤษฏ์ มะลิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ได้รับคัดเลือกรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะวงโปงลางต้นน้ำซี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:17โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2565 04:27 ]

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับ คณะวงโปงลางต้นน้ำซี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ได้รับคัดเลือกรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ ประเภทนิติบุคคลและคณะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:10โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษาตลอดจนรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:08โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน


จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ให้กับนายสุรพล ประพงษ์ ตำแหน่ง ช่างสี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:03โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ให้กับนายสุรพล ประพงษ์ ตำแหน่ง ช่างสี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เพื่อยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณที่ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทมาตลอดชีวิตราชการ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:01โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม

วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:00โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม

วันที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์21 ก.ย. 2565 03:58โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มอบโล่เชิดชูเกียรติ ชนะเลิศรางวัลประเภทหมวกใบกล้าสอน (Courage to Teach),ชนะเลิศรางวัลประเภทหมวกใบกล้านำ (Courage to Lead)

โพสต์21 ก.ย. 2565 03:55โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มอบโล่เชิดชูเกียรติ ชนะเลิศรางวัลประเภทหมวกใบกล้าสอน (Courage to Teach) ให้กับ นางสาวธารารัตน์ เป้ดทิพย์ และชนะเลิศรางวัลประเภทหมวกใบกล้านำ (Courage to Lead) ให้กับ นายศิริสิทธิ์ จุลนัน โดยการประกวดผลงานครูแนะแนวก้าวสู่ Leader as Facilitative Coach โดยใช้ 5 Courageous Hats เพื่อสัมฤทธิผลแก่ผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 5 ประการ ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์7 ก.ย. 2565 00:34โดยนายณัฐวุฒิ จันทะค่อม

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 5 ประการ ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง 5) มีจิตสาธารณะ น้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีคณะครูและพระอาจารย์ จากวัดป่าศิลางาม ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิมาร่วมเป็นวิทยากร


1-10 of 112