ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โพสต์24 ก.พ. 2564 18:32โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2564 19:03 ]

                นาย ภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน ต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบไปด้วย 

1. ว่าที่ ร.อ.กิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

2. นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

3. นางปรียารัตน์ ขาวปั้น    ศึกษานิเทศก์ 

4. นางสาวเขมิกา สาทัน    ศึกษานิเทศก์ 

           โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ให้สถานศึกษาได้รับการนิทศ ติดตาม ตรวจสอบจากอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ

2) ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง 

3) นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายของกระทวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิที่มีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และนำผลการดำเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การเรียนการสอนของครูที่ส่งต่อคุณภาพผู้เรียน 

5) ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปรับตัวต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน และเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี


            ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการทั้งการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล การจัดการเรียนการสอนเป็นปัจจุบัน และเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียน ประกอบไปด้วย 1)ห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1/1  ครูอมรรัตน์ ชะโยมชัย  2)ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.6 ครูคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ 3)ห้องเรียนอุตสาหกรรม ม.6 ครูมาณะ พาขุนทด


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ในการทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

โพสต์12 ก.พ. 2564 01:46โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2564 01:47 ]

               โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.30 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ เกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็พระบรมชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
- โครงงาน เรื่อง วางโทรศัพท์ จับหนังสือ
- โครงงาน เรื่อง โบกมือบอกลาการมาสายโครงงาน เรื่อง วางโทรศัพท์ จับหนังสือ
 1. นางสาวขวัญข้าว กันยาประสิทธิ์
 2. นางสาวจันทร์ฤดี หล่อดงบัง
 3. นางสาวญาฐิษา ภูมิภักดี
 4. นางสาวสมฤทัย จิตรสีดา
 5. นางสาวสาวิตรี ด้วงบุตรดี
 6. นางสาวอมิตา ดวงดี
 7. นายชัยภัทร วิเศษเขตการณ์
 8. นายทัศพงษ์ ประเถตัง
 9. นายธนกร  ยศรุ่งเรือง
 10. นายปฏิภาณ สุพัง   
 11. ครูที่ปรึกษา\นางสาววนิดา  คงด้วง
 12. ครูที่ปรึกษา\นายอภิเชษฐ์ ค่อมสิงห์

โครงงาน เรื่อง โบกมือบอกลาการมาสาย
นางสาวกรชกร มูลเคน
นางสาวนงนภัส ใจมั่น
นางสาวนภาทิพย์ ยาม่วง
นางสาวสุขิตา ปราบวิชิต
นางสาวอนัญญา ปานสมุทร
นางสาวอรสา อิศาสตร์
นางสาวเกวลิน กุลอุปฮาด
นายชินวัตร พินนอก
นายพีรพัฒน์ เล่ห์กล
นายมลชัย งามพรหม
ครูที่ปรึกษา\นางสาวจินตนา มีพงษ์
ครูที่ปรึกษา\นายอรรถพล บำรุงเพชร

ข่าว : krupong.net
ภาพ : https://www.facebook.com/npwr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564

โพสต์12 ก.พ. 2564 01:07โดยKAMPHO SRISUPAN

        โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.30  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564 
        วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564 นายภัทราวุธ สิมช้า มอบเกียรติบัตร "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564 "  โดยจะมีการมอบในวันครู แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 จึงมีการยกเลิกกิจกรรมวันครู จึงได้ส่งมอบมาทางโรงเรียน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกในปีนี้คือ 
                1. นายบุญมี ธนาไสย์         ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                2. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ     ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับครูและผู้บริหารที่ได้รับการย้าย แต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2563

โพสต์3 พ.ย. 2563 03:31โดยKampho Srisapan   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2564 00:34 โดย KAMPHO SRISUPAN ]


        ในปีการศึกษา 2563 มีคณะครูได้รับการย้าย บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  บรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ และย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหารซึ่งต้องแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ที่มีการพัฒนาในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือได้ย้ายกลับไปอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ได้แก่
 • นางสาวรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ตำบล วะตะแบก อำเภอ เทพสถิต ชัยภูมิ
 • นายศุภชัย ศรีสะอาด ตำแหน่งครู ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี สพป.เลย เขต 1
 • นายชวลิต บอขุนทด ย้ายไปโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 • นางสาวเยาวลักษณ์ มูลตรีบุตร ย้ายไปโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 • นายวิทวัช ตาศรี  ตำแหน่งครู ย้ายไปโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง
 • นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ ย้ายไปโรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
 • นางสาวรัชดาวรรณ รัศมีพรม ย้ายไปโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปี จังหวัดมหาสารคาม
 • นางณัษฏาพร อาจสารมนต์ ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
ด้วยรักและผูกพันธ์ ครอบครัวนภว.

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ถนอมจิตร์ ตั้งนารี และน.ส.ธัญชนก ทิพโชติ รับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์3 พ.ย. 2563 02:37โดยKampho Srisapan   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2564 00:34 โดย KAMPHO SRISUPAN ]

            โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ถนอมจิตร์ ตั้งนารี ตำแหน่ง ครู และน.ส.ธัญชนก ทิพโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

  

            เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เด็กหรือเยาวชน บุคคล และ นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างสรรวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทำการผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคลและประเภทนิติบุคคลหรืคณะบุคคล ประจำงบประมาณ พ. ศ. 2563 ผลการคัดเลือกมีจำนวน 475 รางวัล( 320ราย และ 155แห่ง/คณะ)
          ซึ่งในรางวัลนี้ ได้รับต่อเนื่องมาหลายปี อันเนื่องจากกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ วงโปงลางต้นน้ำซี  ซื่อได้พัฒนาการมาเป็นเวลาอันยาวนาน


  
 

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์15 ก.ย. 2563 05:33โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2564 00:35 ]

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  #  วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณแม่ และแสดงออกถึงความเทิดทูลในพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย

รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

โพสต์19 มี.ค. 2563 05:26โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2563 20:37 ]

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสมัคร และสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  จึงขอเปิดช่องทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนี้
หลักฐานการสมัคร
- ภาพถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน
- บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
- ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตรนักเรียน
- ปพ.1 โรงเรียนเดิม


จำนวนสมัคร รอบที่ 1


ทั้งนี้ยังไม่มีกำหนดการมอบตัว สอบวัดความรู้ และวัดไซส์เสื้อนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าพื้นเมือง ต้องรอดูสถานการณ์และประกาศของสพฐ.ต่อไป

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ 
โทร 044-056570 
เว็บไซต์ http://www.npwr.ac.th 
ครูโป้งดอตเน็ต : https://fb.com/kroopong


เลื่อน การรับสมัครนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน 18 - 31 มีนาคม 2563(จนกว่าจะสพฐ.จะกำหนด)

โพสต์18 มี.ค. 2563 00:28โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 00:33 ]

          ด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

         ดังนั้น โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกจึงขอประกาศปิดตั้งแต่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ จนกว่าจะมีกำหนด ในการนี้ การรับปพ.1 ปพ.2 ของม.3 และ ม.6 ก็เลื่อนออกไปก่อน  ส่วนการสอบแก้ตัวของนักเรียน ก็ให้ประสานกับครูผู้สอนเป็นการส่วนตัว จนกว่าจะแจ้งให้ทราบอืกครั้ง

        ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่ม หรือติดต่อข้อมูลต่างได้ที่ 044-056570 เว็บไซต์ https://www.npwr.ac.th  Facebook: fb.com/npwr.ac.th

กิจกรรมจิตอาษา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำโดย นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง

โพสต์17 ม.ค. 2563 08:23โดยKAMPHO SRISUPAN

 นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง ผู้นำชุมชน และจิตอาษาพระราชทานทุกท่าน ร่วม "กิจกรรมจิตอาษา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 

โดยจุดแรกอำเภอหนองบัวแดง ณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เนื่องใน วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 17 มกราคม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มึต่อประชาชนชาวไทย และกิจกรรมจิตอาษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ทำความดีในการพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้า และภายในโรงเรียน โดยผู้นำชุมชน จิตอาษา และนักเรียนจิตอาษา ซึ่งปัจจุบันสมัครจิตอาษาพระราชทานแล้วมากกว่า 95%

  
 
ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร เข้ารับรางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQA

โพสต์25 ก.ย. 2562 23:43โดยKAMPHO SRISUPAN

 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำโดยผู้อำนวยการ ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร เข้ารับรางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQA จาก ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2562 โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมกันนี้ก็เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS และการเขียนรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน OBECQA

ข้อมูลเพิ่มเติม www.wcssthai.com


1-10 of 97