ประชาสัมพันธ์


รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์14 ต.ค. 2561 22:57โดยนายชวลิต บอขุนทด

      ด้วยคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือก โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง
  

รางวัลโรงเรียนต้นแบบ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการสู่อาชีพจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์11 ก.ย. 2561 21:49โดยpoko Khonkaen   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2561 23:18 โดย KAMPHO SRISUPAN ]

ในวันที่  11 ก.ย.61 ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการ รับโล่โรงเรียนต้นแบบ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการสู่อาชีพจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา
จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภู​มิ  โดยเรานำเสนอหลักสูตรทวิศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ ภายใต้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ที่เรายังทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อลูกหลายเราต่อไป

ภาพ-ข่าวโดย คำโพธิ์ ศรีสุพรรณ

เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โพสต์19 ส.ค. 2561 19:18โดยนายชวลิต บอขุนทด

   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที ๓

โพสต์10 มิ.ย. 2561 19:36โดยนายชวลิต บอขุนทด


 ดร.
พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ    

 
ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

โพสต์23 พ.ค. 2561 00:55โดยนายชวลิต บอขุนทด

   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเข้ารับรางวัลจาก นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โพสต์22 พ.ค. 2561 20:44โดยนายชวลิต บอขุนทด   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 22:49 โดย The Better Leader ]

 
   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วย นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี และนายสุเทพ  ทิพโชติ ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


 ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗
วันที่ ๒๓  - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น

และ
ได้รับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ปรเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น 

                              
                    นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ)                                         นายสุเทพ  ทิพโชติ (หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล)
                    ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)                                          ด้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
                               รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง                                                                     รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
                   ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                 ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ                                                             บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

[23 เม.ย. 61] โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จัดทำ MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการ KKU Smart Learning Academy

โพสต์5 พ.ค. 2561 06:38โดยKAMPHO SRISUPAN

    KKU Smart Learning Academy เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำริขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐานได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
    โดยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนในสพม.30 18 โรง และโรงเรียนต่างๆ ในภาคอีสาน ได้เข้าร่วมในระยะที่ 2 โดยระยะแรกเป็นโรงรียนในสพม.24 โดยกิจกรรมมีพิธีเปิดโดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สพม.30 นำโดย ดร.อุดมชัย ชัยบุฑาภัค ผู้อำนวยการสพม.3027 พ.ย. 2560 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำฐานธรรมโรงเรียน

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:45โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2560 20:28 ]

 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดสถานที่ลานธรรมสถาน ณ บริเวณสวนพฤศาสตร์โรงเรียนหน้าอาคาร 3 เพื่อเป็นสถานที่ธรรมปฏิบัติ เจริญ ศิล สมาธิ ปัญญา ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ และวันนี้ได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำฐานธรรมโรงเรียน โดยคณะครูและบุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีกรรมดังกล่าวด้วยความสงบ สาธุActive Teacher Award

โพสต์3 ก.ค. 2560 03:38โดยนายชวลิต บอขุนทด

   วันที่  1 - 3 กรกฎาคม 2560  นางสาวจินตนา  มีพงษ์ และนางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ Active Learning คัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร


       

       


พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

โพสต์28 มิ.ย. 2560 00:26โดยนายชวลิต บอขุนทด   วันที่ 2ุ6 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มอบให้ตัวแทนรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  นายสุเทพ  ทิพโชติ  นางวรรณภา  ทิพโชติ และนายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
  
 

1-10 of 87