กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายอภิวัฒน์  สมคำพี่ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นางลำดวน  เสนาหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นางหนูคิด  ยากลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายคำปัน  วังหอม ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายจรูญ  ชัยอาวุธ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายชวัลวิทย์  บำรุงเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 พันตำรวจโทถาวร  โคตรชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นางระบาย  ชานนท์เมือง ผู้แทนผู้ปกครอง
9 นายบุญมี  ธนาไสย์ ผู้แทนครู
10 นายบัวลี  ยศรุ่งเรือง ผู้แทนองค์กรชุมชน
11 นางหนูปัน  สุภาพร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 นายเสกสรร  ภูสีน้ำ ผู้แทนศิษย์เก่า
13 พระครูอินทธรรมธัช ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
14 พระครูกิติวรรณาภรณ์ ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
15 นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร กรรมการและเลขานุการ