สารสนเทศนักเรียน

ชื่อโรงเรียน    นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน    1036105002 / 36012021
ระดับ จำนวน
ระดับ จำนวน
ม.1 ชาย 42   ม.4 ชาย 30
ม.1 หญิง 55   ม.4 หญิง 62
รวมม.1 97   รวมม.4 92
ม.1 ห้อง 3   ม.4 ห้อง 3
ม.2 ชาย 31   ม.5 ชาย 42
ม.2 หญิง 34   ม.5 หญิง 62
รวมม.2 65   รวมม.5 104
ม.2 ห้อง 3   ม.5 ห้อง 4
ม.3 ชาย 35   ม.6 ชาย 35
ม.3 หญิง 53   ม.6 หญิง 41
รวมม.3 88   รวมม.6 76
ม.3 ห้อง 3   ม.6 ห้อง 3
รวมม.ต้น ชาย 108   รวมม.ปลาย ชาย 107
รวมม.ต้น หญิง 142   รวมม.ปลาย หญิง 165
รวมม.ต้น 250   รวมม.ปลาย 272
รวมห้องม.ต้น 9   รวมห้องม.ปลาย 10
รวมทั้งหมด ชาย


215
รวมทั้งหมด หญิง


307
รวมทั้งหมด


522
รวมห้องทั้งหมด


19