ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ2016

ประกาศโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ)
(งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

------------------------------------------
    ด้วยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ    เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาภาษาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกจำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 2 อัตรา (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)
- ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- อัตราค่าจ้าง   เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

 1. เพศหญิง/ชาย  อายุ 25-55 ปี
 2. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ขั้นต่ำ) ในสาขาวิชาที่สอน หรือประกาศนียบัตร               ด้านการสอน
 3. สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้
 4. สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
 5. เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพอควร
 6. ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนได้อย่างน้อย 19  คาบ/สัปดาห์ได้
 7. ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ Non – immigrant                   จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือทำเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
 9. เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) ,บัตรประจำตัว
 10.  เป็นเจ้าของภาษา (จาก 7 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ และประเทศที่ใช้ภาษาจีนกลางได้)
 11. มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและจีน/การสอนภาษาอังกฤษและจีนจากสถาบันที่เชื่อถือได้
 12. ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนหรือมีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากสถาบันที่เชื่อถือได้
 13. เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรอง
 14.  มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ไม่น้อยกว่า  1  ปี

การรับสมัคร

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่โรงเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มีนาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ)                 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคารสำนักงานอาคาร 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกหรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทุกรายการให้มีการรับรองความถูกต้อง และให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  044-810551 (ติดต่อ นายสุเทพ  ทิพโชติ),นางสาวรุ่งทิวา  เจริญศิลป์ 0-8880-43829

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
         เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 2. หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัว (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 3. หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน/การสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 5. สำเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวน อย่างละ 1ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ)
 6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน  (ไม่เกิน 1 เดือน)
 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ภายใน วันที่  14  มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกหรือทางเว็บไซต์ http://www.npwr.ac.th

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
      โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จะทำการทดสอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์   ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนบูรณาการ อาคาร 2  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกตามลำดับผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
               ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หรือทางเว็บไซต์ http:// www.npwr.ac.th 

การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
              จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง  ในวันที่ 1  มิถุนายน    พ.ศ. 2559  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงาน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 
    ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร.044-810551 (ติดต่อ ครูสุเทพ  ทิพโชติ) ,นางสาวรุ่งทิวา  เจริญศิลป์ 0-8880-43829

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

                                                                               
                                                                        (นางดวงพร  ศรธงทอง)
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

Comments