ประชุม

61-พ.ค.-08 ประชุมประจำเดือน-เปิดภาคเรียน

โพสต์7 พ.ค. 2561 21:59โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 02:45 ]

ผู้อำนวยการ ประธานในที่ประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เริ่มเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 3
2. ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
3. เปลี่ยนแบบฟอร์มเวรรักษาการณ์กลางวัน กลางคืน
4. ปรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  - วินัยคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ 20 คะแนน 4 กลุ่มงาน
5. นิเทศการสอน  -วิชาการดำเนินการ
6. จัดทำแผนปฏิบัติการ 2562 ให้เสร็จภายในภาคเรียนที่ 1/2561
7. ครูทุกท่านทำบันทึก logbook
8. จัดทำแบบประเมินตนเอง และ ID Plan
ระเบียบวาระที่ 3
วิชาการ :  ครูถนอมจิตร์
 1. โครงสร้างหลักสูตรใหม่
 2. เพิ่มวิชา IS
 3. ห้อง 1/1,4/1 เรียนวิทย์ คณิต ด้วย ภาษาอังกฤษ
 4. ติดตาม วิชาโอเน็ต ให้ทำคำอธิบายรายวิชา
 5. คาบสอนในหลักสูตร ควรไม่น้อยกว่า 15 คาบ = 12 ชั่วโมง
 6. การจัดการเรียนการสอน ชุมนุม ให้เขียนรายละเอียด โครงสร้างให้ชัดเจน
 7. ลูกเสือให้จับสลากใหม่
 8. แผนหลัก หลักสูตรใหม่เป็นเล่มใหม่ แผนรายคาบควรให้มีการปรับปรุงหรือทำรายวิชาใหม่
 9. ปรับเวลาสอน ตอนโฮมรูมเป็นช่วงเย็นหลักเลิกเรียน
บุคคล : ครูสุเทพ
 1. การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ ขีดเส้นแดง 09.00 น. หากมีเหตุให้ลงหมายเหตุไว้ เช่นลืมลงเวลา
 2. โรงเรียนเข้า Wold Class ปี 2561 คุณลักษณะของผู้เรียน  
  1. เป็นเลิศวิชาการ
  2. สื่อสารได้อย่างน้อย   2   ภาษา
  3. ล้ำหน้าทางความคิด
  4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
 3. การประเมินวิทยะฐานะแนวใหม่ ว.21,ว.22,ว.23 Logbook
 4. ID Plan 2561 จะสะท้อน วฐ.
 5. ปรับเกณฑ์การประเมินจรรยาบรรวิชาชีพครู ของผอ. 20 คะแนน วิชาการ(แผน/ปพ./) บุคคล(แต่งกาย/การสอน) ()()
 6. แต่งกาย จันทร์-เครื่องแบบ/อังคาร-ผ้าไทย/พุธ-กิจกรรม/พฤหัส-สุภาพ/ศุกร์-ขาววิถีพุทธ
 7. ID-PLAN ครูถนอมจิตร์ กำหนดส่ง อังคารที่ 15 พ.ค. 2561
กิจการ :
 1. การบันทึกเวร เน้นให้ตรงเวลา เวรกลางวัน 08.00 น. เวรกลางคืน 18.00 น. หากไม่อยู่ให้แจ้งครูผู้ตรวจเวรก่อน
 2. การสับเปลี่ยนเวร ให้ทำก่อนและให้ผู้อำนวยการอนุมัติ
 3. การบันทึกเวรประจำวัน ให้บันทึกทันทีโดยจะมีการนำไปให้บันทึกทันที เว้นแต่เวรกลางวัน-โรงอาหาร
 4. โฮมรูม 30 นาที นักเรียนทำความสะอาดเสร็จให้เข้าเช็คโฮมรูม ปล่อยนักเรียนตอนเพลงมาร์ช
 5. คะแนนจรรยาบรร (5 คะแนน) ต้องตรงเวลาทุกครั้ง ทุกเวรประจำวัน
 6. หน้าประตู 07.30 , เสาธง 08.05, คาบ1 08.30,
 7. จับสลาก เวรประจำวัน/ลูกเสือ
บริการ :
 1. ห้องเรียนเหมือนเดิม
 2. โต๊ะเก้าอี้ สั่งใหม่ 50 ซ่อม 50 ชุด
 3. ไม้กวาด แจก 15 พ.ค. 61

อื่นๆ

 1. พิจารณา นักเรียนเรียนร่วม
ปิดประชุม 16.20 น.

1-1 of 1