ONET ป.6 ม.3 มาแล้ว

โพสต์24 มี.ค. 2562 02:37โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2562 05:17 ]
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศผลสอบ  O-NET ออกมาแล้ว
ผลสอบ ONET โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


ติดตามผลสอบ จากเว็บสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ที่นี่

              

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

วัตถุประสงค์ O-NET
    เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

O-NET จะนำเข้าไปคำนวณรวมกับผลการเรียนเฉลี่ยน (GPAX) ในเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เมื่อจบการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 30% ของ GPAX เช่น

GPAX = 4.00 x 0.70 = 2.80
ONET = 4.00 x 0.30 = 1.20
รวม     = 4.00
แล้วคุณหนูๆ นักเรียนจะได้เท่าใหร่
Ċ
KAMPHO SRISUPAN,
24 มี.ค. 2562 02:37
Comments