ประกาศ-ปฏิทิน

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

โพสต์30 มิ.ย. 2563 22:55โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2563 23:42 ]

รรยากาศเปิดเทอมวันแรก วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ลงประจำจุดคัดกรองการสำหรับการเปิดเทอมวันแรกของนักเรียนตามที่โรงเรียนวางแผนไว้ เพื่อควบคุมและดูความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการ Social Distansing โดยมีการตรวจคัดกรอง และลงชื่อ หรือ เช็คอิน "ไทยชนะ" การสลับการเข้าแถว ล้างมือก่อนขึ้นอาคารเรียน การเข้าใช้งานร้านสหกรณ์ เหลื่อมเวลาเข้าโรงอาหาร เป็นต้น และทำการแจกจ่าย face shield และได้รับความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยจาก อบต.นางแดด

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 23:33โดยKAMPHO SRISUPAN

ตามที่โรงเรียนได้กำหนดการสอบวัดความรู้ นักเรียนใหม่ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอแจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 4
กำหนดการรายงานตัว/มอบตัว ปีการศึกษา 2563 ม.1 วันที่ 12 มิ.ย. 63 และ ม.4 วันที่ 13 มิ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม

โพสต์11 มิ.ย. 2563 01:38โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 01:58 ]

กำหนดการรายงานตัว/มอบตัว ปีการศึกษา 2563 
ม.1 วันที่ 12 มิ.ย. 63 และ ม.4 วันที่ 13 มิ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโดยมีกระบวนการขั้นตอนดังภาพ
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 แบ่งเป็นกลุ่ม


รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 แบ่งเป็นกลุ่ม


แนวปฏิบัติของสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

โพสต์3 มิ.ย. 2563 19:13โดยKAMPHO SRISUPAN

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โดยได้จัดทำแนวปฏิบัตื เพื่อให้ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ให้เราผ่านไปด้วยกัน 

รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 พ.ค. 2563 19:20โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2563 19:38 ]

          รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 แยกเป็นกลุ่มเรียน ยังไม่ดำเนินการจัดชั้นเรียนและทดสอบ ให้ยึดตามรายชื่อนี้ ในการเข้ากลุ่มเรียนทางไกล ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ไปพรางก่อน 

รายชื่อม.1 กลุ่ม 1

ที่        ชื่อ-สกุล

1        เด็กหญิงเขมนิจ ทองผดุง

2        เด็กชายณัฐกิตติ์ คุณทะวงษ์

3        เด็กชายนราธิป ดาวดอน

4        เด็กชายสุพัฒชัย เค้าโนนกอก

5        เด็กชายธนภัทร ประเสริฐไทย

6        เด็กชายไกรวิชญ์ พงษ์เจริญ

7        เด็กหญิงพรนิภา ภูมิมะนาว

8        เด็กหญิงพัชรา   พันธ์ยาง

9        เด็กหญิงรุจิยา  ปิยานารถ

10       เด็กหญิงไอริสรา บุญพิทักษ์

11       เด็กหญิงภวิภา ด้วงศาลา

12       เด็กหญิงณัฏฐนันญา แขหินตั้ง

13       เด็กหญิงสุจิตรา   กิ่งสุวรรณ์

14       เด็กหญิงวิลาสินี พิกุลย์สังข์

15       เด็กชายจิตรภาณุ เพียซ้าย

16       เด็กชายเตชิน เทพนรินทร์

17       เด็กหญิงปลายฟ้า ยุวะทานนทร์

18       เด็กหญิงศัลธญา ฤาชา

19       เด็กหญิงศิรัชญา แก้วไชโย

20      เด็กหญิงสิริโสภา จอกสูงเนิน

21       เด็กหญิงธันญา กันยาประสิทธิ์

22      เด็กหญิงพลอยไพริน โนนวิเศษ

23      เด็กหญิงมณีรัตนาภรณ์ เพชรนอก

24      เด็กหญิงศศิธร เหล่ากนทา

25      เด็กหญิงปนัดดา สงคลัง

26      เด็กหญิงรสสุคนธ์ พลธรรม

27      เด็กหญิงปิยนุช กำลังมาก

28     เด็กชายพิชัยยุทธ สนั่นหามแห


รายชื่อม.1 กลุ่ม 2

ที่        ชื่อ-สกุล

1        เด็กชายธีรเดช พุดสุด

2        เด็กชายคฑาวุธ เเก้วเขียว

3        เด็กชายนพรัตน์ นิลนวล

4        เด็กชายภูมิชนะ บุราณ

5        เด็กหญิงพัชราภา เจริญจิตร์

6        เด็กชายชินวัตร สียางนอก

7        เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภักดี

8        เด็กหญิงอรนิดา เพาะผักเเว่น

9        เด็กหญิงอรวรรณ หอมทรง

10      เด็กหญิงกรกนก อินทร์เพชร

11       เด็กหญิงปิยะดา ลาเสน

12       เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทวีทรัพย์

13       เด็กชายอภิเดช  พูลทอง

14       เด็กหญิงทัศนีย์ จันทร์ขามป้อม

15       เด็กหญิงณัฐธิญา เทศทอง

16       เด็กชายอภินันท์ แสงคำ

17       เด็กชายธนพล พุดพวง

18       เด็กหญิงธัญชนก แสนอินเฮียง

19       เด็กหญิงนลินนิภา ผ่องแผ้ว

20      เด็กหญิงกนกวรรณ ครองบุ่งคล้า

21       เด็กหญิงธันญพร งามอ่อง

22      เด็กชายอาณาจักร   ศรีเนาวรัตน์

23      เด็กชายธนากรณ์ ศรีขจร

24      เด็กชายธนาชัย แก้วประเสริฐ

25      เด็กชายภูมรพี เดชโกมล

26      เด็กหญิงกนกวรรณ  ครองบุ่งคล้า

27      เด็กชายรพีภัทร มณีเนตร์

28      เด็กหญิงนารีรัตน์ พรมนอก

29      เด็กหญิงปวีณา   ปาปะไม

30      เด็กหญิงพิริษา ชาญชรา

31       เด็กหญิงอพิณญา อันทะคำภู

32      เด็กชายชวลิต ลุนขามป้อม

33      เด็กหญิงพัณณิตา ลิ้มภักดี

34      เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ศรีน้อย

35      เด็กชายธนพ วงษ์เสนา

36      เด็กหญิงวราภรณ์  คนเพียร

37     เด็กชายมงคล ชุมพล


รายชื่อม.1 กลุ่ม 3

ที่        ชื่อ-สกุล

1        เด็กชายเอกสิทธิ์ แวงคำ

2        เด็กหญิงกนกพร แสงไกร

3        เด็กหญิงสุชานันท์ เมืองเหนือ

4        เด็กหญิงสุนิษา สีดำ

5        เด็กชายศิริชัย พูลสวัสดิ์

6        เด็กชายวนาราม เชียงหนุ้น

7        เด็กหญิงจิตรทิวา กาฬษร

8        เด็กหญิงชมภูนุช พัศดร

9        เด็กหญิงชลธิชา วิชาธรรม

10      เด็กหญิงพัชราวรรณ เคทุ่ม

11       เด็กหญิงพัณณิตา นาสีเสียด

12       เด็กหญิงพิมพ์ประภา สุโพธิ์นารี

13       เด็กหญิงฟ้ารุ่ง ดีวิเศษ

14       เด็กหญิงวาสิตา สิงห์ลี

15       เด็กหญิงสุนิสา สีสะพุง

16       เด็กหญิงสุภาวดี ทานสุทัศน์

17       เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์โท

18       เด็กชายเกียรติภูมิ ด้วงเงิน

19       เด็กชายฉัตรชัย ปลัดสงข์

20      เด็กชายธนภัทร เชิญชัยภูมิ

21       เด็กชายพงษ์ดนัย พันภู

22      เด็กชายวีระศักดิ์ เตชะแก้ว

23      เด็กหญิงเกศรินทร์   บุญอ่อน

24      เด็กหญิงวันนิสา อามาตร

25      เด็กชายชัยวัฒน์   ปักการะนัง

26      เด็กชายภานุวัฒน์ ขวัญสวัสดิ์

27      เด็กชายวุฒินันท์   แผนไธสงค์

28      เด็กหญิงปริฉัตร นาไพวัน

29      เด็กชายกฤษณะ  ลาเมือง

30      เด็กชายวรวุฒิ  วังหอม

31       เด็กชายวัชรินทร์   สรไกร

32      เด็กหญิงจันทร์มณี ดวงจินดา

33      เด็กหญิงบาบีญา งามดี

34      เด็กหญิงศรัณพร   อเนกเวียง

35      เด็กหญิงอภิญญา  พรหมขันธ์

36      เด็กหญิงบุญยาพร ภาคีขาว

37      เด็กหญิงโศภิษฐา ผุยคำผิ
รายชื่อม.4 กลุ่ม 1

ที่        ชื่อ-สกุล

1        นางสาวกรชกร มูลเคน

2        นางสาวเกวลิน กุลอุปฮาด

3        นางสาวจันทร์ฤดี หล่อดงบัง

4        นางสาวชฎา แสนบุญสม

5        นางสาวญานิศา เพชรคุ้ม

6        นางสาวธัญสุดา คำเภา

7        นางสาวนริศรา  แก้วกล้า

8        นางสาวนิดา สุมมาตร์

9        นางสาวปานตะวัน นาม่วง

10       นางสาวพัชราภา กองพิมพ์

11       นางสาวภัทราภรณ์ สักกุนันท์

12       นางสาวรัชฎาวุฒิ พุดสุด

13       นางสาวศศิวิมล อุทกศิริ

14       นางสาวสาวิตรี  ด้วงบุตรดี

15       นางสาวสุภสาภรณ์ อินทร์เพชร

16       นางสาวสุรีวัลย์ อาจสามารถ

17       นางสาวอนงค์นาฎ  ปลัดสังข์

18       นางสาวอมิตา ดวงดี

19       นางสาวอลิสา ราชสีห์

20      นายคฑากร สุพัง

21       นายฉัตรมงคล ทานะสุข

22      นายชินวัตร ชูขุนทด

23      นายทวีศักดิ์ บุตรสะอาด

24      นายธนภัทร คำภีศร

25      นายปัญญพัฒน์ ศิริโสดา

26      นายพงศธร โสประดิษฐ์

27      นายพาสุกรี ชาติชัยภูมิ

28      นายภาณุวัฒน์ อุดมดัน

29      นายศรณ์รักษ์ คูณขุนทด

30      นายอนุสรณ์ ผิวมาน้อย

31       นายไอศูรย์ บุญพิทักษ์

32 นางสาวพิมล พวงไพวัลย์

33 นางสาวพุธณัดชา คำรุณ

รายชื่อม.4 กลุ่ม 2

 

ที่        ชื่อ-สกุล

1        นางสาวกาญจนา ชัยสิทธิ์

2        นางสาวเกศศิณี สีพุทธา

3        นางสาวจิรนันท์ คำโสภา

4        นางสาวชลธิชา ศรียอด

5        นางสาวณัชชา จันดายุ

6        นางสาวนงนภัส ใจมั่น

7        นางสาวนริศรา เติมผล

8        นางสาวเนตรนภา มีนารี

9        นางสาวปาลิตา กองโพธิ์

10       นางสาวพิริสา ทวีทรัพย์

11       นางสาวภัทราวดี กันยาประสิทธิ์

12       นางสาวรัตติกา ศิลลา

13       นางสาวศันศนีย์ พอนแสน

14       นางสาวสาวินี ศรีแก้ว

15       นางสาวสุภาพร บุญเกิน

16       นางสาวโสภิตา สุขสงวน

17       นางสาวอนัญญา ปานสมุทร

18       นางสาวอรสา อิศาสตร์

19       นางสาวอิศริยา สมบูรณ์ธนโชติ

20      นายคทาวุธ ศรีชัยลา

21       นายชัยภัทร วิเศษเขตการณ์

22      นายณัฐพงษ์ ปลอดโคกสูง

23      นายทัศพงษ์ ประเถตัง

24      นายบวรภัค ละเหลา

25      นายปัญญา แสงโสดา

26      นายพงษ์ดนัย เลิศขามป้อม

27      นายพีรพัฒน์ เล่ห์กล

28      นายภูพิพัฒน์  สียิ่ง

29      นายสิทธิชัย เจริญสุข

30      นายอภิวัฒน์ แสนบุญศรี

31 นางสาวศรัณย์พร บัวละคร


รายชื่อม.4 กลุ่ม 3

ที่        ชื่อ-สกุล

1        นางสาวกิตติมา กล้าหาญ

2        นางสาวขวัญข้าว กันยาประสิทธิ์

3        นางสาวจูมณี สมเพชร

4        นางสาวญาฐิษา ภูมิภักดิ์

5        นางสาวธนพร พร้าวไธสงค์

6        นางสาวนภาทิพย์ ยาม่วง

7        นางสาวน้ำฝน วังคีรี

8        นางสาวปัทมาพร เหรวัต

9        นางสาวพัชราภรณ์ ศรีทอง

10       นางสาวแพรวา ลาเสน

11       นางสาวภารดี คิดเข่ม

12       นางสาววรพิชชา ชาวโพธิ์

13       นางสาวสมฤทัย จิตรสีดา

14       นางสาวสุขิตา ปราบวิชิต

15       นางสาวสุภาวดี พระชัย

16       นางสาวหวันยิหวา มารมย์

17       นางสาวอนุสรา ชากำนัน

18       นางสาวอลิสา ทาดพธิ์

19       นายกฤษณศักดิ์ อินป่าน

20      นายฉัตรชัย ศรีตะ

21       นายชินกร เครือโสม

22      นายณัฐวุฒิ แผนไธสงค์

23      นายธนกร ยศรุ่งเรือง

24      นายปฏิภาณ สุพัง

25      นายปานนุวัตร บุญกุล

26      นายพลวัฒน์ มุขอาสา

27      นายพีระภัทร สีหาบุตร

28      นายวิทวัส เผ่าหัวสระ

29      นายสุขสันต์ ศรีชัยภูมิ

30      นายอัครพล แก้วประเสริฐ

31 นางสาวณัฎฐณิชา ทองวงค์


สํารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์

โพสต์9 พ.ค. 2563 22:52โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2563 22:53 ]

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาฯ ให้เลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงแจ้งให้สถานศึกษาสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และโทรทัศน์ สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (ครอบครัวละ 1 กล่อง) โดยกำหนดกรอกแบบสำรวจถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ :
1.แบบสํารวจฯนี้เป็นเพียงแบบสํารวจความต้องการ ไม่ใช่การลงทะเบียนรับ ซึ่งอาจจะได้รับหรือไม่ก็ได้
2.สำหรับครอบครัวที่มีความจำเป็นจริงๆ ที่ไม่มีอุปกรณ์กล่องทีวีดิจิตอล และ/หรือ โทรทัศน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได้
3.แบบสำรวจ ครอบครุมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สมัครใหม่ด้วย โดยยึดตามปีการศึกษา 2563


กรุณาเปิดกับ Chrome หรือ Firefox

รับสมัครนักเรียน ตามกำหนด สพฐ.

โพสต์29 เม.ย. 2563 08:00โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2563 05:19 ]

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 2563 ตามที่สพฐ. กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน รอบที่ 1 ที่รับสมัครไว้แล้ว หากนักเรียนไม่มีรายชื่อ ให้ดำเนินการสมัครใหม่ ตามกำหนด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครออนไลน์ รอบ 1

แบบรับสมัครออนไลน์ รอบ 2 (ตามกำหนด สพฐ.)

เปิดรับสมัคร วันที่ 3-12 พ.ค. 63


รายชื่อนักเรียนสมัครผ่านระบบออนไลน์


ทั้งนี้ยังไม่มีกำหนดการมอบตัว สอบวัดความรู้ และวัดไซส์เสื้อนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าพื้นเมือง ต้องรอดูสถานการณ์และประกาศของสพฐ.ต่อไป

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ 
โทร 044-056570 
เว็บไซต์ http://www.npwr.ac.th 
ครูโป้งดอตเน็ต : https://fb.com/kroopong

ประกาศซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์8 ส.ค. 2562 01:28โดยนายวิทวัช ตาศรี   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 01:13 โดย KAMPHO SRISUPAN ]

ประกาศซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

รับสมัครบุคคลสอนภาษาจีน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) (งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

โพสต์23 เม.ย. 2562 20:14โดยนายโอภาส กำลังมาก   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 06:39 โดย KAMPHO SRISUPAN ]

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เปิดรับสมัครบุคคลสอนภาษาจีน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) จำนวน  1  อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เงินเดือน 15,000 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โทร. 044 056570 ตั้งแต่วันที่ 12-30 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ 

1-10 of 15