-แบบฟอร์มงานวัดผล

แบบปพ.5

การสอบแก้ตัว
 • ภาระงานการสอบแก้ตัวให้ครูผู้สอนรายงานรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว
 • รายงานรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  ในสิ้นเดือนมิถุนายน, พฤศจิกายน
 • รายงานรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  ในสิ้นเดือนสิงหาคม, มกราคม
 • การเขียนใบคำร้องขอสอบแก้ตัว ให้ครูผู้สอนตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดของรายวิชา ก่อนลงชื่อ
ปพ.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ประกอบไปดัวย
 • ปกหน้า รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา
 • ข้อมูลโครงสร้างรายวิชา คำอธิบาย ตัวชี้วัด และโครงสร้างการวัดผลประเมินผล
 • บัญชีรายชื่อนักเรียน เพื่อขานเรียก และตรวจสอบเวลาเรียน
 • ตารางเก็บคะแนน ในการวัดผล
 • ตารางเก็บผลอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
 • ตารางเก็บผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การตรวจปพ.5 มีกำหนดการตรวจ 2 รอบ คือ 
 • ก่อนกลางภาคประมาณสัปดาห์ที่ 5-6 
 • หลังกลางภาคประมาณสัปดาห์ที่ 17-18 พร้อมกับการส่งม.ส.

ดาวน์โหลดเอกสาร