งานวัดผลประเมินผล

งานวัดผลประเมินผล
assessment

- พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล
- พัฒนาครู
- ตรวจสอบและแก้ไขผลการเรียน
- เทียบโอนผลการเรียน
- ติดตามและแก้ไขปัญหาการเรียน การวัดผล
- ดำเนินการทดสอบ ระดับห้องเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่ และ ระดับประเทศ

กิจกรรม

- แจ้งเวลาเรียน/ตรวจสอบ มส. 
- แจ้งผลสอบปลายภาค ผลการเรียน สอบแก้ตัว
- แจ้งจบการศึกษา
- แจ้งเรียนซ้ำชั้น 

การโหลดรายชื่อนักเรียนจาก SGS

การโหลดรายชื่อนักเรียนจาก SGS


หน้าเว็บย่อย (1): -แบบฟอร์มงานวัดผล
Comments