ผลสัมฤทธิ์

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

http://www.npwr.ac.th/gpa/ReportNpwrGPA-2556.pdf
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2556

http://www.npwr.ac.th/v2/attach/ReportGPA2-2554-Full.pdf
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2554

http://www.npwr.ac.th/v2/attach/ReportFull2555.pdf
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555


หน้าเว็บย่อย (1): ::-GPA-PR