Home

การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

และการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วย Google Apps for Education


วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 Google Site Go>>


ทำไมต้อง Google Apps for Educationsตารางอบรม
-ลงทะเบียนการสมัคร Gmail ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง
-พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย ประธาน
-รู้จักกับ Google App
- Google Docs
- Google Slides
- Google Drives
- Google Sheet  
- Google Form 
- Google Calendar
- Google Youtube & Maps
- Google Sites
- Google  Classroom
- ซักถามและเสนอแนะ
- มอบเกียรติบัตรและปิดการอบร

What is Google Apps


https://drive.google.com/file/d/0B3jXzn718qGiakZxemJOM25XYTg/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGcHF2QUlkZE5uTnM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGOGRxeTI0U1dpZms/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGbVlZT3NVUmIwcU0/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B3jXzn718qGiejR0czJYMTJkTHM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGSnpRSFBBLXlKMU0/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGY2NaUWdDWUplSXM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGUUl4SjltS2hsQkU/view?usp=sharing