หน้าแรกขั้นตอนวิธี
การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
การหารูปแบบ
การคิดเชิงนามธรรมเรื่องที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี


การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา

การออกแบบขั้นตอนวิธี

การทำซ้ำ

การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล
การกำหนดปัญหา

การศึกษาและกำหนดขอบเขตของปัญหา

การวางแผนและออกแบบโครงงาน

การดำเนินงาน

การสรุปผลและการเผยแพร่ผลงาน