หน้าแรก

คำอธิบายรายวิชา ว31181  วิทยาการคำนวณ 1    รายวิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวน  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต     1  ชั่วโมง /สัปดาห์

                    ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกตใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ  การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

รหัสตัวชี้วัด

          4.2      ม.4/1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนา  โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น   อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

รวม   1  ตัวชี้วัด

 โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา  วิทยาการคำนวณ 1   รหัส  31181

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง  คะแนน  100  คะแนน

ลำดับ

ที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

แนวคิดเชิงคำนวณในการ

พัฒนาโครงงาน

4.2  ม.4/1

    แนวคิดเชิงคำนวณ เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นการคิดเชิงตรรกะ    หรือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

 การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีเป็นการนำแนวคิดเชิงคำนวณ  มาแก้ปัญหาต่างๆ  อย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

8

30

2

การนำแนวคิดเชิงคำนวณ

พัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับ

ชีวิตประจำวัน

ว 4.2  ม.4/1

     การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงาน พัฒนาเว็บไซด์ ที่น่าสนใจและสามารถปรับใช้งานได้

      การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงาน   ด้านการพัฒนาโปรแกรม  แอพลิเคชั่น  ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  หรือ  หน่วยงานอื่นใด  อย่างเหาะสม

10

50

คะแนนระหว่างภาค

18

80

คะแนนกลางภาค

1

10

คะแนนปลายภาค

1

10

คะแนนรวม

20

100

 

ตารางวิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ความจำ (K1)

ความเข้าใจ (K2)

นำไปใช้ (K3)

วิเคราะห์(K4)

สังเคราะห์

(K5)

ประเมินค่า (K6)

4.2 ม.4/1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนา  โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น   อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

/

/

/

/

/

/

รวม 1 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ให้วิเคราะห์ตัวชี้วัดตามโครงสร้างรายวิชา