วิทยาการคำนวน ม.4

บทที่ 1

บทที่ 3

  • การกำหนดปัญหา

  • การศึกษาและกำหนดขอบเขตของปัญหา

  • การวางแผนและออกแบบโครงงาน

  • การดำเนินงาน

  • การสรุปผลและการเผยแพร่ผลงาน