หน้าหลัก

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม




บทบาทและหน้าที่

สภาคณาจารย์และข้าราชราชการ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

2. หาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย