หน้าหลัก


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการ


***(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....***


แบบสอบถาม ความต้องการ ‎(ร่าง)‎ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....แถลงการณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
วันที่ 25 เมษายน 2560บทบาทและหน้าที่

สภาคณาจารย์และข้าราชราชการ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

2. หาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย