หน้าหลัก

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/home/28783363_1834030916620624_7697450339972631860_n.jpg?attredirects=0

การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" (9 มีนาคม 2561)

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก
 คลี่หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 โดย อ.ณฐินี เจียรกุล > คลิก
 หลักสูตรปฐมวัย 2560 งานมหกรรมรวมใจ ปฐมวัยสร้างชาติ (6 ก.ย.60) รศ.ดร. พัชรี ผลโยธิน > คลิกเรื่องแจ้ง  

รวมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. > คลิก   
สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม  
      ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก  
# ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
     (หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐) >>> คลิก
กอปศ.ยกร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ดูแลเด็กเล็กทุกคนบนแผ่นดินไทย
     ทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย >>> คลิก 
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
     ตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 
     สิงหาคม 2560  >>> คลิก
# เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
     ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 >>> คลิก
# แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) >>> คลิก
# การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ > หนังสือนำ + แนวทางการกรอกข้อมูล >>> คลิก 
      โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย >>> คลิก 
      โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก 
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2560 รมว.ศธ.บรรยาย "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย" >>> คลิก  
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก  
       คำสั่ง >>> คลิก |  แบบประเมินชุดที่ 1 การเขียน >>> คลิก |  แบบบันทึกประเมินพัฒาการปฐมวัย 59 >>> คลิก
       เอกสารหมายเลข 1 คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
         ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก
       เอกสารหมายเลข 2 ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
          การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก
       เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
          2546 ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก
       เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหว >>> คลิก 
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. >>> คลิก  
# การอบรมโรงเรียนในเครือข่าย (ST) ของแต่ละ LN ดาวน์โหลดสื่อ PowerPoint การอบรมตามโครงการได้แล้ว
แนวทางจัดการเรียนการสอนของโครงการ >>> คลิก
แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย >>> คลิก
กิจกรรมการค้นพบหัวข้ออากาศ >>> คลิก
กิจกรรมการสืบเสาะ เรื่องฟองสบู่ >>> คลิก
การทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย >>> คลิก
วัฏจักรการสืบเสาะ >>> คลิก
สะท้อนคิดสภากาแฟ >>> คลิกวัฏจักรวิจัย 2 รอบ
0
 แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 1 >>> คลิก
 แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 2 >>> คลิก
 โครงงานดินบ้านเรา >>> คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัยเรื่องดิน >>> คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัย รูปแบบการเขียนและตัวอย่าง >>> คลิก
 วัฏจักรวิจัย การเดินทางของลูกยาง >>> คลิก
 แผนผังวัฏจักรวิจัย >>> คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย (การศึกษาการละลายของน้ำตาลก้อน) >>> คลิก
 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย >>> คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย โครงงาน "ดินบ้านเรา" >>> คลิก
 เผยแพร่ผลงานเรื่องการจัดประสบการณ์โครงการแบบวัฎจักรวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย >>> คลิก 
 เผยแพร่โครงงาน : โครงงานชิ้นนี้ เป็นของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2  โดยครูณัฐณิชา แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) >>> คลิกบอกเล่า ข่าวสมาคมฯ

 • มุทิตา 60 ครูปฐมวัย วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิคุณครูวิภาณี เปาวสันต์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 คุณครูเรณู ใจซื่อกุล  โรงเรียนวัดบัวหวั่น  สื่อนำเสนอ สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา  มุทิตา... ครูปฐมวัย  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ คลิก
  ส่ง 6 ต.ค. 2560 19:12 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ผลิตสื่อปฐมวัย วันที่ 24 กันยายน 2560        การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แก่ข้าราชการครูในระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2        ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมวัตถุประสงค์ :         1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถในด้านแารผลิตสื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม        2. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยด้านเทคนิควิธีการผลิตสื่ออย่างมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการออกแบบ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครูในระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  จำนวน 100 ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2560 23:12 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • รับตรา 60 23 สิงหาคม 2560งานรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยณ ห้องฟินิกซ์ 1 - 6  ฮอลล์ 2- 4 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีงานรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปี 2559  | ปี 2558 | ปี 2557
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 07:44 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • SAR ปฐมวัย วันที่ 19 สิงหาคม 2560การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย (SAR)ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2ร่วมกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 17:08 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กล่าวขาน งานโรงเรียน

 • มาฆบูชา 61         วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่ว การบำเพ็ญความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส        สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยจะมีการจัดบอร์ดของวันมาฆบูชา จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ หรือให้นักเรียนร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน รวมถึงการบำเพ็ญกุศลอื่น ๆ เช่น การเก็บกวาดขยะรอบวัด ช่วยกันทำประโยชน์ต่อส ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2561 05:38 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ปิดโครงการปฐมวัย ปิดโครงการปฐมวัยโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (6 กุมภาพันธ์ 2561)โครงการกุ๊กไก่แสนซน ห้องอนุบาล 1/1 / โครงการถุงแปลงร่างห้องอนุบาล 1/2 / โครงการคุณหมูฟรุ้งฟริ้ง ห้องอนุบาล 1/3 / โครงการป.ปลาน่ารัก ห้องอนุบาล 1/4โครงการกบ อ๊บ อ๊บ ห้องอนุบาล 2/1 / โครงการปูกล้ามโต ห้องอนุบาล 2/2 / โครงการปลาหมึกหลากสี ห้องอนุบาล 2/3 ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่ภาพ12 กุมภาพันธ์ 2561เปิดบ้านอนุบาล..การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ประจำปีการศึกษา 2560โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
  ส่ง 12 ก.พ. 2561 18:47 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • วันเด็กปฐมวัย '61       "วันเด็กแห่งชาติ" ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี         วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลก เกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติกิจกรรมวันเด็กของเด็กปฐมวัย โรงเร ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 21:16 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • แสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์  โรงเรียนตลาดเกาะแรต ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนของ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้ารับการคัดเลือกระดับ สพฐ. การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ประกาศผลการคัดเลือกครูต้นแบบระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 คุณครู วรินทร พึ่งแสง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว     หลักเกณฑ์และแบบเสนอข้อมูล >>> คลิก     ตัวอย่างชิ้นงานตามเกณฑ์ เพื่อให้ครูปฐมวัย ได้ศึกษารูปแบบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยสู่การพัฒนาวิชาชีพ                       คุณครูพิจิตรา โขงรัตน์ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาส ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2561 22:58 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ปฐมวัยกับสายน้ำ         การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ กล่าวคือ รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กต้องเรียนรู้ไปกับวันสำคัญ เพื่อมุ่งให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้เด็กครูและชุมชนได ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2560 06:37 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.
ครั้งที่ 9/2561 (7 มี.ค.61)

รวมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ.
การประชุมทางไกลของ สพฐ.

สมาชิกแจ้ง ID Face Book คลิก
เข้าดูรายการ > คลิก

https://drive.google.com/file/d/15UOeMxOyTXbKw0NQkCieb0XY_HFR8ACD/view?usp=sharing

http://www.nongkhoo.in.th/files/nkpk551.pdf

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/klaw-khan/banwithy60


การประเมินออนไลน์โครงการ
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย0

คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "สำหรับโรงเรียน"

สรุป
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ในระบบการประเมินออนไลน์
สำหรับโรงเรียนที่เข้าโครงฯ ใหม่ (2560) > คลิก  


http://www.littlescientistshouse.com/

http://www.stemedthailand.org/

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/ld-wela-reiyn

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-12-20-14-40-22.pdf

แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
ประจำปี 2561 คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
2 มี.ค. 2560

https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view

มุทิตาคารวะสมาชิกของสมาคมฯ
ผู้เกษียณอายุราชการ 2560


https://www.facebook.com/groups/209749122470627/photos/?filter=albums
อัลบั้มภาพ สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2