หน้าหลัก


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

เรื่องแจ้ง  

# เชิญสมัครอบรม "การผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย" วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล >>>   คลิก  
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560  >>> คลิก
# เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 >>> คลิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก  ปฐมวัย” >>> คลิก
# แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) >>> คลิก
# การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ > หนังสือนำ + แนวทางการกรอกข้อมูล >>> คลิก 
      โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย >>> คลิก 
      โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก 
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2560 รมว.ศธ.บรรยาย "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย" >>> คลิก  
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก  
       คำสั่ง >>> คลิก |  แบบประเมินชุดที่ 1 การเขียน >>> คลิก |  แบบบันทึกประเมินพัฒาการปฐมวัย 59 >>> คลิก
       เอกสารหมายเลข 1 คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก
       เอกสารหมายเลข 2 ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก
       เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก
       เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหว >>> คลิก 
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. >>> คลิก  
# การอบรมโรงเรียนในเครือข่าย (ST) ของแต่ละ LN ดาวน์โหลดสื่อ PowerPoint การอบรมตามโครงการได้แล้ว
แนวทางจัดการเรียนการสอนของโครงการ >>> คลิก
แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย >>> คลิก
กิจกรรมการค้นพบหัวข้ออากาศ >>> คลิก
กิจกรรมการสืบเสาะ เรื่องฟองสบู่ >>> คลิก
การทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย >>> คลิก
วัฏจักรการสืบเสาะ >>> คลิก
สะท้อนคิดสภากาแฟ >>> คลิก
แนวทางการดำเนินการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รองรับการประเมินออนไลน์ ปีการศึกษา 2558 >>> คลิกวัฏจักรวิจัย 2 รอบ
0
 แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 1 >>> คลิก
 แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 2 >>> คลิก
 โครงงานดินบ้านเรา >>> คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัยเรื่องดิน >>> คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัย รูปแบบการเขียนและตัวอย่าง >>> คลิก
 วัฏจักรวิจัย การเดินทางของลูกยาง >>> คลิก
 แผนผังวัฏจักรวิจัย >>> คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย (การศึกษาการละลายของน้ำตาลก้อน) >>> คลิก
 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย >>> คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย โครงงาน "ดินบ้านเรา" >>> คลิก
 เผยแพร่ผลงานเรื่องการจัดประสบการณ์โครงการแบบวัฎจักรวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย >>> คลิกเผยแพร่โครงงาน
    โครงงานชิ้นนี้ เป็นของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 ได้ผ่านการทำโครงงาน และสามารถเผยแพร่ได้ โดย คุณครู ณัฐณิชา แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) >>> คลิกบอกเล่า ข่าวสมาคมฯ

 • รับตรา 60 23 สิงหาคม 2560งานรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยณ ห้องฟินิกซ์ 1 - 6  ฮอลล์ 2- 4 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีงานรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปี 2559  | ปี 2558 | ปี 2557
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 07:44 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • SAR ปฐมวัย วันที่ 19 สิงหาคม 2560การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย (SAR)ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2ร่วมกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 17:08 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • บูรณาการสะเต็มปฐมวัย วันที่ 14 สิงหาคม 2560การอบรมปฏิบัติการ"การบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย"ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ร่วมกับสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2เป้าหมาย : ให้ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการของทั้ง 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร : การตรวจสอบความเข้าใจ ความหมายของ “สะเต็มศึกษา” (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์)หน่วยประสาทสัมผัส / วิเคราะห์หน่วยฯ (ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง, ครูครูสังเว ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2560 01:13 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • การปริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย วันที่ 1 สิงหาคม 2560การประชุมปฏิบัติการ"การบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย" ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ร่วมกับสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูปฐมวัยได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เป้าหมายการจัดประชุม : เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย พร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูปฐมวัย ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และเตรียมการเพื่อการประกันคุณภาพ รอบที่ 4กลุ่มเป้าหมาย : ผ ...
  ส่ง 5 ส.ค. 2560 20:44 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กล่าวขาน งานโรงเรียน

 • ปฐมวัยใส่ใจวิทย์         เมื่อปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ จนได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญ ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และจัด "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคมชาวปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าว มีกิจกรรมใดบ้าง เชิญชมก ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2560 00:36 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ปฐมวัยดวงใจแม่ คําขวัญวันแม่ 2560สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2560เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้.."สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา  พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่  เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล   เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"แด่คุณแม่ .......************************************************************************************************************** ********************       สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหาเพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล     แม่รักลูก ปลูกฝัง ให้ยั้งคิดคอยอบรม บ่มเพาะ เหมาะแสดง     การศึกษา แม่ส่งเสริม เพิ่มเติมให้หนาวห่มผ้า คราร้อน ยังพ ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2560 05:02 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • การกีฬาเป็นยาวิเศษ 60 การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษาประจำปีการศึกษา 2560ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม และ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด        การจัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มีการจัดการแข่งขันกีฬา 6 ชนิดได้แก่ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อและกรีฑา วัตถุประสงค์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อส ...
  ส่ง 5 ส.ค. 2560 20:10 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • บ้านแห่งอนาคต เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หัวข้อ Where do we live in the future ? หรือ บ้านแห่งอนาคต เป็นธีมกิจกรรมในปีนี้ กำหนดการทำกิจกรรมช่วงเวลา 25 มิ.ย. - 31 ส.ค.2560 ดาวน์โหลดเอกสารบ้านแห่งอนาคต                                                    คู่มือ                                                    พาสปอร์ตด้านหน้า                                           พาสปอร์ตด้านหลัง                                                    โปสเตอร์                                                    เกียรติบัตรมาชมอัลบั้มภาพการจัดกิจกรรมแต่ละแห่งกันครับ วันที่ 2 สิงหาคม 2560         คณะครูปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย "บ้านแห่งอนาคต"  ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2  ตามโครงการพัฒนาการจัดการสอนระดับปฐมวัย เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดูแลเด็กเพื่อส่งเสริมศักยภาพโดยมุ่งเน ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2560 00:09 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 67 รายการ ดูเพิ่มเติม »
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/klaw-khan/banwithy60


การประเมินออนไลน์โครงการ
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
0
คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "สำหรับโรงเรียน"


http://www.littlescientistshouse.com/

http://www.nongkhoo.in.th/files/nkpk551.pdf

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/ld-wela-reiyn

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

 จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
2 มี.ค. 2560

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view

http://www.stemedthailand.org/

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/home/DSC00477.JPG?attredirects=0
มุทิตาคารวะสมาชิกของสมาคมฯ
ผู้เกษียณอายุราชการ 2559
สื่อนำเสนอ คลิก | อัลบั้มภาพ คลิก

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/photos/?filter=albums
อัลบั้มภาพ สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2