Blog Geert C

07 augustus 2011
In augustus zie je niet veel vogels. Het broedseizoen loopt op zijn einde. Veel vogels zijn aan het ruien en houden zich stil.
Dit verslagje bewijst het tegendeel.
Eindelijk nog eens een dagje vogelspotten. Of beter gezegd een half dagje vogelspotten.
Ik vertrok op de middag met als bestemming omgeving Kallo, Verrebroek en Kieldrecht.
Omstreeks 1 uur kwam ik aan bij het Groot Rietveld in Kallo. Een witte kwikstaart en twee buizerd verwelkomende mij. Leuk. De planning was eerst een toertje rond het rietveld en daarna het nieuwe gebiedje (de Rietmoerassen) verkennen. Enkele visdiefjes waren op jacht naar kleine visjes. Dat was al een tijdje geleden dat ik die gezien had. Het determineren van enkele eendensoorten in eclipskleed ging vrij vlot. Een koppeltje knobbelzwanen zwommen statig voorbij. Boven het rietveld altijd uitkijken of je geen bruine kiekendief ziet. Ja, hoor een vrouwtje zeilde over het riet. Opeens zag ik met de telescoop onrust bij vogels. Een slechtvalk was op jacht en dook naar beneden. Had hij buit of was het een vruchteloze aanval dat kon ik niet zien. Wat later vlogen een vijftiental vogeltjes de struiken in. Vlug de telescoop erop en het waren allemaal juveniele putters die zich tegoed deden aan de zaden van de zwarte els. Een pimpelmees zocht naar de insecten. Een grote vogel (ver weg) trok mijn aandacht. Het bleek een zwarte ooievaar te zijn die richting zuidwest vloog. Dat was nogal een verrassing.
De Rietmoerassen is een nieuw natuurgebiedje. Enkele maïsvelden werden verwijderd. De grond werd afgegraven en het resultaat is onmiddellijk zichtbaar. Blauwe reiger, kleine en grote zilverreigers zag je tussen de meerkoeten, dodaars en ganzen. De grote zilverreiger keek jaloers naar de succesvolle jachtmethode van een kleine zilverreiger. Een boomvalk was duidelijk in zijn nopjes. Glijdend over de plassen ving hij regelmatig insecten. Buitengewoon prachtig om dit te mogen aanschouwen.
De distels op de opgehoopte aarde stonden in het zaad. De jonge putters hadden dat ook gezien en zaten van dit eetfestijn aan het genieten. Een kneu deed gretig mee.
Op naar de volgende plek: Drijdijk in Verrebroek. Op het platform had je een mooi uitzicht. De groene specht verried zijn aanwezigheid door zijn gekende lach. Enkele oeverlopers en een witgatje zochten langs de waterkant naar kleine insecten. Ook de eerste brandganzen zag ik hier. Opeens kreeg ik een steltkluut in het vizier. Een leuke verrassing. Na wat zoeken zag ik nog een tweede. Een watersnip zat stil langs de waterkant. Hij had blijkbaar voldoende gegeten. Een vlucht wulpen streek neer. De grote zilverreiger hield me angstvallig in het oog. "Is die vent wel te vertrouwen?" dacht hij.
Der laatste stopplaatsen waren de putten in Kieldrecht (Putten West, de Zoetwaterkreek en de Putten weiden). Je denkt 'Ik heb ongeveer alles gezien;' maar dat bleek verkeerd te zijn. Naast de talloze ganzen, kievitten en eenden zag ik nog een geoorde fuut met enkele jongen. Enkele kolganzen zaten tussen de grauwe ganzen. Goed verscholen maar mijn kennersblik  ;-) vond ze toch. De casarca's was ook een leuke verrassing. Wilde vogels of waren het toch maar uitgebroken parkvogels. De kluten vlogen weg toen ze mij zagen aankomen en enkele ringmussen verstopte zich tussen de huismussen.
Omstreeks 18 uur vond ik het welletjes. Tijd om naar vrouw en kind te gaan. Met 61 vogelsoorten op mijn lijstje was het een bijzonder aangename dag.
9 februari 2011
Een zalig zonnetje, 11°C. Kortom een lentedag.
Dit lentegevoel werd versterkt door het waarnemen van acht trekkende buizerds naar het Noorden.
30 september 2010
Dat er vandaag veel buizerds zouden overvliegen, kon je verwachten. Omstreeks 15 u vlogen er enkele groepjes voorbij (een groepje van vijf en een groepje van 3). Tot Hilde zei: "Daar vliegt ook een aalscholver." En inderdaad daar vloog een vogel over die sterk geleek op een aalscholver. Een aalscholver? Ja en neen. Daar is toch iets eigenaardig aan. De verhoudingen klopte niet helemaal. De vogel had verhoudingsgewijs grote, spitse vleugels en de vogel sloeg niet met zijn vleugels maar bleef heel de tijd in een glijvlucht. De telescoop bracht duidelijkheid. Dit was geen aalscholver maar een juveniele jan-van-gent.  Ik was totaal verrast. Een jan-van-gent zover van de kust dit kan toch niet. Maar als je op waarnemingen;be kijkt, hebben er anderen ook al deze vogels in het binnenland gespot.
17 juni 2010
Als je nu gaat wandelen in Buggenhoutbos , mag je je verwachtingen om vogels te zien niet te hoog stellen. Door het gebladerte hoor je ze wel maar zien is iets anders. Maar de kleine verrassingen maken de wandeling nog mooier.
Bijvoorbeeld:
- de jongen staartmeesjes die hun ouders achterna vliegen. Met de korte staart zouden ze je nog van de wijs kunnen brengen.
- het roodborstje dat vliegjes vangt voor zijn kroost.
- de jonge kraai dat met een alarmroep het zwijgen wordt opgelegd door zijn ouders.
- de twee zwartkopmeeuwen op een gemaaid weide even buiten de nieuwste bosaanplant.
- enkele veldleeuwerikken die hun liedjes hoog in de lucht laten horen.
- twee jonge grote bonte spechten op een dode stam.
16 mei 2010
Vandaag ben ik nog eens gaan wandelen langs de twee wachtbekkens aan de Fochelstraat in Lebbeke. Het was al lange geleden dat ik hier nog eens kwam. De meerkoeten, waterhoentjes en wilde eenden liepen of zwemmen al rond met verscheidene pullis. Er waren verscheidene zangposten van de kleine karakieten. De bosrietzanger liet zich ook duidelijk horen.  De dodaars liet zich kort even zien. Ook gewone vogels waren druk in de weer. Koolmezen, merels en pimpelmezen zorgden voor hun kleintjes. Tjiftjaf en kleine zwartkop zongen hun gekende melodie. Eksters, kauwen en vlaamse gaaien werden door de kleine vogeltjes argwanend in de gaten gehouden. Natuurlijk mogen de houtduiven op het lijstje niet ontbreken. Maar de meest leuke waarneming was wel een zangpost van de grote karekiet. Twintig seconden lang liet hij zich duidelijk horen tot er enkele voetgangers langs kwamen. Ik zal dit gebiedje in het vervolg wat meer bezoeken.
30 maart 2010
Eén (boeren)zwaluw maakt de lente niet. Maar twee wel. Deze morgen zag ik, op twee verschillende plaatsen, een boerenzwaluw. Het waren geen doortrekkers.
3 maart 2010
Zojuist vlogen hier 30 kraanvogels over (17 u 50). Buitengewoon prachtig.
2 maart 2010
De voorjaarstrek is begonnen. Ik zag 's middags 11 buizerds overvliegen. Meestal in kleine groepjes: 2 + 3 + 3 + 2 + 1. Ook een groep van meer dan 100 kieviten vlogen reeds naar het noorden.


Comments