Steunen met giften


Financiële steun is welkom en vanaf 40 € fiscaal aftrekbaar, maar dan moet je op het centrale rekeningnummer van Natuurpunt overschrijven. Het centrale giftenrekeningnummer is:
293-0212075-88 op naam van Natuurpunt in 2800 Mechelen.

Wil je specifiek voor een reservaat storten dan moet je het projectnummer vermelden. Je vindt dit op de fiche die we per reservaat hebben gemaakt. 

Onze projecten steunen?  Het meest efficiënte middel om natuur te beschermen is het aankopen van natuurgebieden.

Deze aankopen kosten natuurlijk geld... veel geld. Zonder giften en schenkingen van jullie, leden en sympathisanten, redden we het niet. Daarom onze oproep: Storten toegelaten!

Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

1. Bellebroek - Denderbelle Lebbeke  - Vermeld projectnummer 6642 Denderbellebroek bij elke gift voor dit natuurgebied (293-0212075-88).
Denderbellebroek is een vochtig laaggelegen gebied met voornamelijk hooilanden. Het is een zeer open gebied met een randzone van populier - en elzenbossen. Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Bij hoge waterstand van Dender en overstromingsgevaar wordt het broek als potpolder gebruikt. Tot begin jaren tachtig genoot Denderbellebroek groot aanzien bij ornithologen en botanici. De vochtige hooilanden herbergden voor de regio zeldzame broedvogels zoals het paapje en de kwartelkoning. Door vermesting, verzuring en vooral verdroging diende het broek wat van zijn oude glorie in te leveren.
 


2. Den Wiestermeersch - Wieze Lebbeke - Vermeld projectnummer 6102 Wiestermeersch bij elke gift voor dit natuurgebied (293-0212075-88).
De Wiestermeersch maakt deel uit van de Dendervallei tussen Aalst en Dendermonde. De Dender is hier sinds 1769 gekanaliseerd. Je vindt talrijke afgesneden oude Denderarmen, zoals de Oude Dender of Grote Beek. In de vallei wisselen dottergraslandjes af met elzenbroekbos. Het landschap is hier heel waardevol met veel schitterende, intacte rijen knotwilgen, maar ook knotelzen en zelfs knoteiken. Enkele kleine bossen kunnen bogen op een rijke voorjaarsflora. De greppelsprinkhaan is een zeldzaam diertje, maar de Wiestermeersch biedt hem nog een thuis. De eitjes van deze sprinkhaan overwinteren twee- of driemaal in hoge vegetaties van distels en schermbloemigen. Pas daarna komen ze uit. De sprinkhanen worden in juli volwassen en leven tot eind september.
 
3. Hannaerden - Wieze Lebbeke - Vermeld projectnummer 6653 Hannaerden bij elke gift voor dit natuurgebied (293-0212075-88).
 
Hannaerden ligt in een drassig gebied in de vallei van de Pasbeek. Vroeger groeide hier een oerwoud van dichte vegetatie. De Pasbeek en andere beken sneden zich in het landschap op weg naar de Dender. Lager gelegen gedeelten bleven het hele jaar door drassig. Poelen bleven staan na elke overstroming van de Dender. Na elke flinke bui hoopte het regenwater zich op. De ontwikkeling van het gehucht Wieze gebeurde langs de Romeinse heirbaan van Aalst naar Baasrode. Nog altijd is die oude weg de centrale as in het wegennet van Wieze. De naam Hannaerden of Aan-aarden zou betekenen ‘land langs de heirbaan’.
 

4. Poelbos - Lebbeke - Vermeld projectnummer 6124 Poelbos bij elke gift voor dit natuurgebied (293-0212075-88).
 
5. Vlassenbroekse Polder - Vermeld projectnummer 6081 Vlassenbroek bij elke gift voor dit natuurgebied (293-0212075-88).
Vlassenbroek is een prachtig stukje Vlaanderen. Het kleine dorpje was een trekpleister voor kunstenaars. De laatste jaren is dit een beetje uitgedoofd, maar op enkele plaatsen kan je nog steeds genieten van het werk van kunstschilders en beeldhouwers. Het kerkje in Romaans-Gotische stijl werd gebouwd op de vestingen van een Romeinse uitkijkpost en is beschermd als monument. Vanop de Scheldedijken heb je een mooi uitzicht op beide delen van het natuurgebied. Buitendijks, langs de Scheldekant, liggen prachtige zoetwaterschorren, een uniek en zeldzaam biotoop in Europa.

Door de getijdenwerking vormen de schorren een dynamisch milieu, doorsneden door diepe, steile geulen. Rietvelden worden er afgewisseld met wilgenstruweel en zijn rijk aan zangvogels, zoals de blauwborst. Binnendijks ligt de eigenlijke polder. Deze bestond oorspronkelijk uit uitgestrekte, natte hooilanden, maar kreeg sinds de jaren ’50 meer en meer een bosbouwgebruik, voornamelijk populierenteelt. Natuurpunt poogt hier een afwisselend landschap met natte graslanden, elzenbos, bomenrijen, natte ruigten en plassen te behouden en herstellen. Recent werd een groot deel van het gebied aangeduid als in te richten overstromingsgebied voor de Schelde. In de toekomst zou het gebied dus wel eens drastisch van uitzicht kunnen veranderen.
 
6. Diepmere - Opdorp Buggenhout - Vermeld projectnummer 6216 Diepmere bij elke gift voor dit natuurgebied (293-0212075-88).
Dit gebied bestaat uit een mozaïek van nat en droog bos, weilanden, akkers en kleinschalige landschapselementen zoals knotbomenrijen, poelen en rootputten. Een bos vormt de kern, maar de bebossing was niet altijd zo intens. Nabij de Houtenmolenstraat was er een houten molen. De molen had een open landschap nodig om veel wind op te vangen. De oude molensite is nog goed te herkennen in het landschap door een ringgracht. Het hele Diepmeregebied vormt een belangrijke waterbuffer binnen het polderstroomgebied van de Vliet. 
 
7. Schriekbos - Buggenhout
Comments