Bellebroek

Infofiche Denderbellebroek

  • Provincie: Oost-Vlaanderen
  • Oppervlakte eigendom: 3,4820 ha
  • Oppervlakte huur: 0,9530 ha
  • Start project: 2000
  • Vermeld "projectnummer 6642" bij elke gift voor dit natuurgebied (293-0212075-88). Vanaf € 30 wordt een fiscaal attest afgeleverd.
  • Gemeente: Lebbeke
  • Afdeling: ‘sHeerenbosch
  • Conservator: Luc Verhelst, Visstraat 39 te 9280  Denderbelle 052/41 21 21 Luc.verhelst1@telenet.be

 

 Foto Luc Verhelst klik op foto voor ware grootte foto Geert Van Damme

DenderbellebroekLiesgras - Glyceria maxima

Het reservaatproject "Denderbellebroek" ging van start in de zomer van het jaar 2000 met een eerste aankoop van 27 are 70 ca. Liesgrasland.

Sindsdien werden nog 4 andere percelen aangekocht zodat de totale oppervlakte thans 3 ha. 48 are bedraagt.

Denderbellebroek is sinds mensenheugnis een vochtig laaggelegen gebied met voornamelijk hooilanden. Het is een zeer open gebied van ongeveer 130 ha. met een randzone van populier - en elzenbossen.

Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Bij hoge waterstand van Dender en overstromingsgevaar wordt het broek als potpolder gebruikt.

Tot begin de jaren tachtig genoot Denderbellebroek groot aanzien bij ornithologen en botanici. De vochtige hooilanden herbergden voor de regio zeldzame broedvogels zoals het Paapje en de Kwartelkoning … In de graslanden waren Grote ratelaar , Echte Koekoeksbloem , Pinksterbloem … de vedetten.

Door vermesting, verzuring en, vooral, verdroging diende het broek wat van zijn oude glorie in te leveren.

De Bandsloot  een van de beken die Bellebroek doorkruisen foto Luc Verhelst

De onaangetaste open ruimte met zijn hooilanden en rietkragen bleef echter intact.

Liesgras en rietvegetatie  voorjaar 2002 foto Luc Verhelst klik voor vergroting

Ook anno 2000 herbergt het broek dan ook nog bijzondere en voor Vlaanderen minder algemene broedvogels zoals Gekraagde Roodstaart, Boomvalk, Buizerd, Ransuil , Rietgors, Graspieper en Groene Specht.

In het voorjaar geven Pinksterbloem, Koekoeksbloem, Speenkruid en Slanke Sleutelbloem kleur aan de weilanden en bossen , daarna afgelost door Valeriaan, Moerasspirea , Waterviolier en Gele Lis.

Ook de recreanten ontdekten de schoonheid van Denderbellebroek. Niet alleen de Dender-Waaslandfietsroute , de Ros Beiaardroute maar ook de wandeling Rondom Belle en 2 wandelroutes van de Grote Routepaden doorkruisen dit gebied.

De bedoeling van het aankoopproject is de huidige natuurwaarden, en dat zijn er heel wat, veilig te stellen en door aangepast beheer nog te verhogen. Zo zullen de percelen later dan in de moderne landbouwplanning gemaaid worden ten einde de flora te bevorderen en de broedvogels de kans te geven hun eieren uit te broeden.Tweestijlige Meidoorn - Crataegus laevigata

Ook zal het riet de kans krijgen zich aan de beekranden uit te breiden. Als laatste beheersmaatregel zullen, op termijn, de populierenbossen vervangen worden aanplantingen met  streekeigen soorten zoals Zwarte Els, Meidoorn , Wilg en Es.

In de periode 2006 -2008 werd een perceel aangeplant als geboortebos. Honderden kinderen en hun ouders/grootouders plantten bomen voor de toekomst. Hierbij werd geopteerd voor streekeigen soorten als zomereik, es, zwarte els en lijsterbes. De ondergroei bestaat uit vlier, hazelaar en sporkehout. In de randzone werd een meidoornhaag aangeplant en een "levende" takkenmuur met wilg aangelegd.

 

 

 

Voor meer info: Luc Verhelst, Visstraat 39 te 9280  Denderbelle 052/41 21 21 Luc.verhelst1@telenet.be