Onze natuurreservaten


Klik hieronder op de subpagina's voor een pagina met info over een bepaald reservaat.

Onze projecten steunen?  Het meest efficiënte middel om natuur te beschermen is het aankopen van natuurgebieden.

Deze aankopen kosten natuurlijk geld... veel geld. Zonder giften en schenkingen van jullie, leden en sympathisanten, redden we het niet. Daarom onze oproep: Storten toegelaten!

Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

1. Beneden Dender (websitelink)

De onderstaande reservaten 1. Bellebroek, 2.Wiestermeers en 3.Hannaerden werden samengevoegd in één nieuw reservaat met de naam Beneden Dender. Ook het reservaat Hogedonk van de afdeling Aalst maakt daar sinds begin2013 deel van uit.

Vermeld "projectnr 4004 Beneden-Dender" bij elke gift voor dit natuurgebied op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC GEBABEBB

Wandelen kan op de bewegwijzerde Vossenwegelroute (zie kaartje) met startplaatsen aan Wieze- en Denderbelle-kerk

 Deelgebied Bellebroek - Denderbelle Lebbeke  

Denderbellebroek is een vochtig laaggelegen gebied met voornamelijk hooilanden. Het is een zeer open gebied met een randzone van populier - en elzenbossen. Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Bij hoge waterstand van Dender en overstromingsgevaar wordt het broek als potpolder gebruikt. Tot begin jaren tachtig genoot Denderbellebroek groot aanzien bij ornithologen en botanici. De vochtige hooilanden herbergden voor de regio zeldzame broedvogels zoals het paapje en de kwartelkoning. Door vermesting, verzuring en vooral verdroging diende het broek wat van zijn oude glorie in te leveren.

Conservator deelreservaat:

 • Denderbellebroek-Denderbelle Lebbeke: Luc Verhelst, Visstraat 39 te 9280  Denderbelle 052/41 21 21 Luc.verhelst1@telenet.be
 • Deelgebied Wiestermeersch - Wieze Lebbeke 
  De Wiestermeersch maakt deel uit van de Dendervallei tussen Aalst en Dendermonde. De Dender is hier sinds 1769 gekanaliseerd. Je vindt talrijke afgesneden oude Denderarmen, zoals de Oude Dender of Grote Beek. In de vallei wisselen dottergraslandjes af met elzenbroekbos. Het landschap is hier heel waardevol met veel schitterende, intacte rijen knotwilgen, maar ook knotelzen en zelfs knoteiken. Enkele kleine bossen kunnen bogen op een rijke voorjaarsflora. De greppelsprinkhaan is een zeldzaam diertje, maar de Wiestermeersch biedt hem nog een thuis. De eitjes van deze sprinkhaan overwinteren twee- of driemaal in hoge vegetaties van distels en schermbloemigen. Pas daarna komen ze uit. De sprinkhanen worden in juli volwassen en leven tot eind september.
  Deelgebied Hannaerden - Wieze Lebbeke 
  Hannaerden ligt in een drassig gebied in de vallei van de Pasbeek. Vroeger groeide hier een oerwoud van dichte vegetatie. De Pasbeek en andere beken sneden zich in het landschap op weg naar de Dender. Lager gelegen gedeelten bleven het hele jaar door drassig. Poelen bleven staan na elke overstroming van de Dender. Na elke flinke bui hoopte het regenwater zich op. De ontwikkeling van het gehucht Wieze gebeurde langs de Romeinse heirbaan van Aalst naar Baasrode. Nog altijd is die oude weg de centrale as in het wegennet van Wieze. De naam Hannaerden of Aan-aarden zou betekenen ‘land langs de heirbaan’.

  Conservator deelreservaat:

  • Hannaerden-Wieze Lebbeke: Dirk Tas, Kerkhofstraat 1 te 9280 Wieze, 052/79 03 50 dirk_tas@skynet.be

          Deelgebied Hogedonk - Herdersem-Gijzegem-Mespelare
   
  Hogedonk, het als natuurreservaat erkende natuurgebied, ligt in de vallei van de Beneden Dender. Het omvat het niet - bebouwde deel van het overstromingsgebied tussen Aalst en Dendermonde en ligt op het grondgebied van de deelgemeenten Hofstade, Gijzegem, Herdersem en Mespelare. Het heeft als hoofdfunctie: natuur met mogelijkheden van bosbouw en landbouw, op ecologische manier beheerd. 

  Conservator deelreservaat:

  • Hogedonk:

  Vermeld projectnummer 6124 Poelbos bij elke gift voor dit natuurgebied op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC GEBABEBB.

  Conservator reservaat:

   • Poelbos-Lebbeke: Chris De Bock, Baasrodestraat 146 te 9280 Lebbeke 052/41 58 12 c.debock@nirond.be
   

  3. Vlassenbroekse Polder

  Vermeld projectnummer 6081 Vlassenbroek bij elke gift voor dit natuurgebied op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB.

  Wandelen in de Vlassenbroekse polder is momenteel niet evident wegens de Sigmawerken (inrichting van overstromingsgebied) die er momenteel plaatsvinden, maar het kan nog.


  Vlassenbroek is een prachtig stukje Vlaanderen. Het kleine dorpje was een trekpleister voor kunstenaars. De laatste jaren is dit een beetje uitgedoofd, maar op enkele plaatsen kan je nog steeds genieten van het werk van kunstschilders en beeldhouwers. Het kerkje in Romaans-Gotische stijl werd gebouwd op de vestingen van een Romeinse uitkijkpost en is beschermd als monument. Vanop de Scheldedijken heb je een mooi uitzicht op beide delen van het natuurgebied. Buitendijks, langs de Scheldekant, liggen prachtige zoetwaterschorren, een uniek en zeldzaam biotoop in Europa.

  Door de getijdenwerking vormen de schorren een dynamisch milieu, doorsneden door diepe, steile geulen. Rietvelden worden er afgewisseld met wilgenstruweel en zijn rijk aan zangvogels, zoals de blauwborst. Binnendijks ligt de eigenlijke polder. Deze bestond oorspronkelijk uit uitgestrekte, natte hooilanden, maar kreeg sinds de jaren ’50 meer en meer een bosbouwgebruik, voornamelijk populierenteelt. Natuurpunt poogt hier een afwisselend landschap met natte graslanden, elzenbos, bomenrijen, natte ruigten en plassen te behouden en herstellen. Recent werd een groot deel van het gebied aangeduid als in te richten overstromingsgebied voor de Schelde. In de toekomst zou het gebied dus wel eens drastisch van uitzicht kunnen veranderen.

  Conservator reservaat:

  • Vlassenbroekse Polder en Schorren-Baasrode-Dendermonde: Steven De Saeger, Foxemaatstraat 66 te 2920 Kalmthout, 0486/42.46.56 Vlassenbroek@meerskant.org
   

  4. Buggenhoutse reservaten - Buggenhout

  Vermeld projectnummer 6216 Diepmere bij elke gift voor dit natuurgebied op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB.

  De Buggenhoutse Reservaten omvatten vijf deelgebieden verspreid over het Buggenhoutse grondgebied.
   
  1.De Diepmere: drie perceeltjes ouder bos en jonge aanplant gelegen in het grotere natuurgebied met dezelfde naam Diepmere tussen Vekenstraat en Houtenmolenstraat.
  2.Het Schriekbos: een eikenberkenbos gelegen aan de Schriekstraat.
  3.Het Meerschbos: een gemengd loofbos van oudere bomen en nieuwe aanplant gelegen in het Slozie aan de Buggenhoutse Beek.
  4.De Schriekweide: een botanisch grasland eveneens gelegen aan de Buggenhoutse Beek te Opdorp aan de grens met Sint-Amands.
  5.Doorselaer: een relictbos van het eeuwenoude Buggenhoutbos achter de Kalkestraat.
  Meer info bij onze conservators:

  5. Buggenhoutbos (Agentschap Natuur en Bos)

  We mogen natuurlijk ook Buggenhoutbos niet vergeten als een mooi natuurgebied.
  Een infofolder over het bos, met wandelkaartje vind je hier: http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/folder_buggenhoutbos.pdf