หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1.         เป้าหมายของเรื่อง 

        เข้าใจระบบสารสนเทศเป็นกลไกในการนำข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 5 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล, บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.  ตัวชี้วัด

        - ง 3.1 ม.4-6/1  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

    3.  สาระการเรียนรู้

        3.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
            - ความหมายของระบบสารสนเทศ
            - องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
            - คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี
            - ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

 ทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  PPT ใบงาน  ทดสอบหลังเรียน 
 click  ใบความรู้หน่วยที่ 1
 หน่วยที่ 1
กิจกรรมที่ 1  

Comments