The gadget spec URL could not be found


 ข่าวประกาศ/การเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าเรียกใช้งานตามกลุ่มเลขที่ ดังนี้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ เรื่องงการนำเสนอ  ใบงาน ให้นักเรียนนำเสนอโครงงานนักเรียนผ่านลิ้งค์นี้ การนำเสนองาน 3/12

วิชาไอเอส ให้นักเรียนทำจัดทำวิจัย บทที่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

Embed gadget