Bundel Regelgeving

Veilig leer- en leefklimaat

Leerlingen leren beter als ze gekend en erkend worden, waar aandacht is voor elkaar. En een school is een socialiserend instituut en heeft door haar pedagogische opdracht bij uitstek een taak in het aanleren van respect, tolerantie en goede omgangsvormen. Een goed en ook veilig leefklimaat is daarom van groot belang.
Op een veilige school voelen de leerlingen en ook de medewerkers zich geborgen. Op het Northgo College wordt dit nagestreefd door het bieden van goede begeleiding, ondersteuning en zorg voor allen die bij de school zijn betrokken.
Een aantal normen en waarden ligt hieraan ten grondslag:
  • Ieders persoonlijkheid wordt gewaardeerd;
  • Iedereen draagt actief bij aan een positief klimaat in de school;
  • Iedere bijdrage is gericht op het welzijn voor zichzelf, de ander, de groep;
  • Ieder draagt bij aan een schoon en veilig leefmilieu.
Hierop gebaseerd heeft de school een lijst met leef- en gedragsregels geformuleerd. Deze regels staan in de schoolgids.

Handhaving

Ook het handhaven van leef- en gedragsregels is belangrijk. Aan deze op het Northgo College gehanteerde regels liggen de hiervoor genoemde waarden en normen ten grondslag. Het is goed zich hier als schoolgemeenschap sterk voor te maken.

Actualiteit

Recente gebeurtenissen in de sector van het onderwijs waarin enkele misstanden aan het licht zijn gekomen zijn aanleiding om de regelgeving die in de sector van het voortgezet onderwijs geldt en die zich richt op verantwoordelijk, professioneel, integer, respectvol en ook zorgvuldig handelen, helder voor het voetlicht te brengen.

Bundel regelgeving

In de bundel regelgeving is een vijftal regelingen en codes samengevoegd die daar een uitwerking van zijn; alle voorzien van een overzichtelijk stappenplan. Deze bundel is met instemming van de medezeggenschaps- raad d.d. 2 april 2014 vastgesteld en in werking getreden per 1 mei 2014.

  1. Meldingsregeling vermoeden van een misstand

Deze regeling is opgesteld om het bestuur van de school de gelegenheid te geven een mogelijke misstand intern aan te pakken en op te lossen. In eerste instantie wordt de melding van een vermoede misstand dus bij de school gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om de melding serieus te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.

  1. Gedrags- en integriteitscode

Deze code heeft tot doel ongewenst gedrag te voorkomen en tevens om aan te geven wat juist gewenst gedrag is. Verder dient de code om te bewerkstelligen dat iedereen die bij de school betrokken is actief bijdraagt aan wat het Northgo College wil bereiken: leerlingen goed voor te bereiden op hun latere leven.

  1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze code heeft tot doel bij te dragen aan een veilig leefklimaat voor leerlingen. Elke school dient over zo’n code te beschikken. De school is verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs. De wet gaat er van uit dat deze verantwoordelijkheid ook aan de orde is in het geval dat het vermoeden bestaat dat een leerling te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Iedereen die bij het Northgo College betrokken is dient alert te zijn op signalen die hierop betrekking zouden kunnen hebben.

  1. Pestprotocol 

Ook dit protocol heeft tot doel bij te dragen aan een veilig leefklimaat voor leerlingen. In dit protocol wordt het anti-pestbeleid van de school beschreven. Er is gekozen voor de zgn. vijfsporenaanpak. Door goede informatie te geven kan pesten worden voorkomen. Het protocol geeft verder richtlijnen voor te nemen stappen wanneer een leerling gepest wordt.

  1. Interne klachtenregeling

Deze regeling is er op gericht de kwaliteit van het onderwijs en in het bijzonder de onderlinge samenwerking te verbeteren. Klachten worden eerst aangekaart bij diegenen die er direct bij betrokken zijn. Als men er niet uitkomt kan men het ‘hogerop’ zoeken. De behandeling van een klacht door het bestuur is er op gericht te voorkomen dat de situatie waarover geklaagd wordt zich in de toekomst niet meer voor zal doen.

Met vriendelijke groet,

Marc Janssen
Johan van der Plas
Ċ
Hildegard Harens - Treur,
15 jan. 2015 05:46
Comments