ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [25 มกราคม  2563]  ศึกษาดูงาน กิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้สู้โลกกว้างให้สิ่งแวดล้อมเป็นครู 
  • [9 พฤษภาคม 2562] อบรมงานพัสดุและการเงิน และ การอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ IPAD
  • [10 พฤษภาคม 2562] อบรม "การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่"

 ภาพกิจกรรม 

                         
                        
      
         พิธีเขาทำบูญ ณ วัดสำโรง อ.โนนไทย              พิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีบางมด'60
              วันที่ 20  ธันวาคม  2562                             วันที่ 21 มีนาคม 2561

                
      
                                               
     
              
          วันครู ประจำปีการศึกษา 2563                 ศาสตร์ ศิลป์ จินตนาการ เปิดบ้านบางมด'60
               วันที่ 16 มกราคม 2563                                 วันที่ 17 มกราคม 2561

ข่าวสารด้านการศึกษา

บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายใน