Home** งดรับสมัครเรียนที่โรงเรียน สมัครเรียนออนไลน์เท่านั้น **
. เนื่องจากยังมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดเป็นวงกว้าง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จึงของดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียน เหลือเพียงการสมัครออนไลน์ ส่วนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด จะได้แจ้งกำหนดวันในโอกาสต่อไป สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/buZvontx6cCpAkZs7
หรือ สแกน QR-Code
ข่าวการศึกษา


กิจกรรม

 • เรียนธรรมศึกษา 2/63     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมการสอนธรรมศึกษา ตามนโยบายขับเคลื่อนหลักสูตร “ธรรมศึกษา” โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยมีพระอาจารย์จากวัดต่าง ๆ มาเป็นพระว ...
  ส่ง โดย admin nongwaphit
 • ทำบุญมาฆบูชา     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ บุคลกร และนักเรียน ร่วมทำบุญ ฟังธรรม ถวายจตุปัจจัย เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ...
  ส่ง โดย admin nongwaphit
 • รับมอบหน้ากากอนามัย     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ รับมอบหน้ากากจากบริษัท นูบูน จำกัด จำนวย 306 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ก ...
  ส่ง โดย admin nongwaphit
 • ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 63     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการนำของท่าน ผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ มีพิธีเปิด ก ...
  ส่ง โดย admin nongwaphit
 • ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ 63     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ฝึกความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความกัญญู และจิตอาสา ...
  ส่ง โดย admin nongwaphit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 335 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความภาคภูมิใจ


โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste School)

    โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ และคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste School) ในโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ตามนโยบาย“ จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” โดยมีท่านนายกยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นม. เป็นประธาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสำนึก ผู้บริหาร สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด อบจ. ให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม ซิตี้ พาร์ค จ.นครราชสีมา

รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

           โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย" โดยนมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียนอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

           ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุ มาลย์ และคณะ เข้ารับใบประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาด


        เมื่อวันที่ 7 กัยายน พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูประดิษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ และคุณครูนพวินท์ พานิชย์นอก เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนสอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทาง"ประชารัฐ" จังหวัดนครราชสีมา นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมเสมอ  นิฤมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางทุติยา  พรมกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายชะวิก  รวมใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ & เวลา


สถิติผู้เยี่ยมชม

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
Comments