Home  โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562


ข่าวการศึกษา


กิจกรรม

 • อบรมการให้คำปรึกษา(Counseling)         โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมการให้คำปร ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2562 00:05 โดย admin nongwaphit
 • อบรมหุ่นยนต์(Robot)         โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา วิทยาการคำนวณ จัดโดยสมาคมดิจิทอลเวิลด์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในกล ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2562 07:10 โดย admin nongwaphit
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่น   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมประชุมเช ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2562 23:16 โดย admin nongwaphit
 • ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ         โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยการนำของท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ โดยได้การไปศึกษาดูงานที่โร ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2562 23:44 โดย admin nongwaphit
 • รับสมัครนักเรียน 62         โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 24 มี.ค. 2562 01:19 โดย admin nongwaphit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความภาคภูมิใจ

 

 ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

           ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุ มาลย์ และคณะ เข้ารับใบประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาด


        เมื่อวันที่ 7 กัยายน พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูประดิษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ และคุณครูนพวินท์ พานิชย์นอก เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนสอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทาง"ประชารัฐ" จังหวัดนครราชสีมา


 
ผอ.จุลจิฬา  กลิ่นสุมาลย์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทุติยา  พรมกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสมเสมอ  นิฤมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายนพวินท์  พานิชนอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


วันที่ & เวลา


สถิติผู้เยี่ยมชม

Comments