Home  โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ เปิดให้นักเรียนยื่นแก้ผลการเรียน ในระดับโรงเรียน ติดต่อรายละเอียดได้ที่โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์


ข่าวการศึกษา


กิจกรรม

 • ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโรงเรียน     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ นำคณะบุคลากรของโรงเรียนศึกษาดูงาน เรื่องสถานศึกษาพอเพียง ที่โรงเรียนเทศบาล5 (วัดป่าจิตตสาม ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2562 15:27 โดย admin nongwaphit
 • เลือกตั้งประธานนักเรียน 62-63     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ก ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2562 15:25 โดย admin nongwaphit
 • เกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2562 15:22 โดย admin nongwaphit
 • รางวัลพากเพียรฝึกฝนดนตรี     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ มอบรางวัลเข็มกรัดที่ระลึก ร.9 ให้กับนางสาวอำพวัน พลดงนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2562 15:20 โดย admin nongwaphit
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากร     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่าน ร้อยตรีหญ ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2562 15:18 โดย admin nongwaphit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 163 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความภาคภูมิใจ


รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

           โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย" โดยนมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียนอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

           ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุ มาลย์ และคณะ เข้ารับใบประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาด


        เมื่อวันที่ 7 กัยายน พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูประดิษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ และคุณครูนพวินท์ พานิชย์นอก เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนสอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทาง"ประชารัฐ" จังหวัดนครราชสีมา


 ผอ.จุลจิฬา  กลิ่นสุมาลย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมเสมอ  นิฤมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นางทุติยา  พรมกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายชะวิก  รวมใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ

วันที่ & เวลา


สถิติผู้เยี่ยมชม

Comments