ข่าวการศึกษา

สพป.บร.4 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์1 ก.ค. 2560 17:41โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2560 18:03 ]วันนี้(29 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์1) เพื่อลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน 2) เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิต เมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง และ 3) เพื่อเป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นทื่ในเขตบริการของโรงเรียน โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น
       รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นักเรียนจากอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง และอำเภอแคนดง
       รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนจากอำเภอสตึก อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
กลุ่มโรงเรียนละ 12 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 240 คน

 


นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดการอบรม


                                                                        นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน


คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธสว่างจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ตลอดทั้งสองรุ่น

 

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ตามหลักสูตรจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำการเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เน้นการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดอบรมให้ความรู้ทั้ง 3 โมดูล (หน่วย) และฝึกปฏิบัติจริง ณ สวนน้ำฟันนี้ปารค์เพ-ลาเพลิน โดยคาดหวังว่า ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติลอยในน้ำได้นาน 3 นาที เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย 15 เมตร โดยความร่วมมือทั้ง สพป.บร.4 สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน โดยที่สวนน้ำแห่งนี้ เป็นสวนน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นการร่วมมือระหว่าง เพ-ลา เพลิน และ Funny Park ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านสวนน้ำ ได้นำนวัตกรรมสวนน้ำแบบเคลื่อนที่ (Inflated Water Park) มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยสูงมาตรฐานต่างประเทศ มั่นใจด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ สะอาดด้วยระบบบำบัดน้ำมาตรฐานระดับสากล

 

       ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงานทุกฝ่าย ตลอดจน เพ-ลาเพลินที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ คณะวิทยากรทุกท่าน 
 ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/
ข้อมูลโครงการอบรม : คุณภนิดา สังสีแก้ว
ประชาสัมพันธ์ : อ.นิรัญ ขุมทอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง    |สพป.บร.4|   |สพฐ.|

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดhttp://gg.gg/lifesaving


ทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4


คณะวิทยากร จากมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมฯ บุรีรัมย์


ทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4


                                                                                    คณะวิทยากร จากมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมฯ บุรีรัมย์

นายนิรัญ ขุมทอง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


ผู้จัดการบริษัทเพลาเพลิิน มอบของที่ระลึก (กระถางบัวสวรรค์)


                                                                                   คณะวิทยากร จากมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมฯ บุรีรัมย์

สมาคมผู้บริหารฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประุชุมพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การปฏิรูปการศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2560 17:10โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 17:19 ]วันนี้(18 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาครูยุคใหม่สู่การปฏิรูปการศึกษา พบปะคณะผู้เข้าประชุมและบรรยายพิเศษ การขับเคลือนปฏิูรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม เพ-ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสมาคมผู้บริหาร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานที่ปรึกษาสมาคม กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 200 คน  งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และบริษัทเพลาเพลิน ให้ความอนุเคราะห์สถานศึกษา ตลอดจนการให้คำแนะนำจากท่านสมศักดิ์  ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และการประสานงานโดย นายธนพล จงปัตนา นายกสมาคมผู้บริหารฯ

 ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูปการศึกษา ขับเคลือนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา ยุบองค์คณะบุคคล ประกอบด้วย อ.ก.ค.ศ. กพท. ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค ตามลำดับ ผลการการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปดังกล่าว  ในระยะเริ่มแรกส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้เพื่อเป็นการชี้แจง ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการติดตามข่าวสารจากสื่อแหล่งต่าง ๆ เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป.../

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ภาพประกอบกิจกรรม


สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 20:20โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 23:19 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการแข่งขันภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ณ อาคารห้องประชุมสำนักงานเขต ฯ ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขัน 13 รายการ ประกอบด้วย กิจกรรมที่1-3 แข่งขันการเขียนตามคำบอก ระดับ ป.1-ป.3 , ระดับ ป.4-ป.6 และระดับ ม.1-ม.3 กิจกรรมที่ 4-6 แข่งขันการคัดลายมือ ระดับ ป.1-ป.3 , ระดับ ป.4-ป.6 และระดับ ม.1-ม.3 กิจกรรมที่ 8-10 แข่งขันการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ป.1-ป.3 , ระดับ ป.4-ป.6 และระดับ ม.1-ม.3 กิจกรรมที่ 11 แข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับ ป.4-ป.6 กิจกรรมที่ 12 แข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับ ม.1-ม.3 และกิจกรรมที่ 13 แข่งขันการแต่งกลอนสี่สุภาพ ระดับ ม.1-ม.3 

นักเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนตามคำบอกและการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ทุกระดับชั้น จะเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ข้าทำการแข่งขันในระดับประเทศ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลงาน 10 ผลงาน (การเขียนเรียงความ การคัดลายมือ การแต่งกลอน) เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน (พัทยา) จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 ต่อไป


ในส่วนผลการแข่งขันในวันนี้เฉพาะผลการเขียนตามคำบอก ผลการแข่งขันที่เหลือจะประกาศผ่านระบบเว็ปไซด์ของสำนักงานเขต www.br4.go.th ต่อไป


ข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่  (โดย นิรัญ ขุมทอง)  15 มิถุนายน เวลา 16.30 น.
ภาพบรรยากาศการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4สพป.บร.4 ทำบุญคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสังกัดสำนักงานฯ ประจำเดือน มิ.ย.

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:38โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 21:58 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]

  


บ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ข้าราชการในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดเดือนมิถุนายน จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. นางุสุนทรี งามสังข์ นักจัดการงานทั่วไป 3. นางสาวอุมาภรณ์ นนตานอก นักวิชาการศึกษา และ 4.นางสาวบุญโฮม กองทอง เจ้าพนักงานธุรการ โดยได้ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดโพนทอง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมการทำบุญครบรอบวันเกิดนี้ เป็นแนวคิดของนายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ได้ปฏิบัติมาทุกเดือน เพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ได้แสดงความกตัญญูกตเวที สำนึกบุญคุณของบุพการี ทั้งยังได้มีโอกาสสะสมบุญบารมี เป็นศิริมงคลของชีวิต ด้วย


ข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่  (โดย นิรัญ ขุมทอง)  14 มิถุนายน เวลา 14.11 น.ภาพประกอบสพป.บร.4 อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:36โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 21:59 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


 
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการอบรมชี้แจง "การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์และการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ให้กับครูและผู้ปกครองเขตอำเภอคูเมือง ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยนางเสมอจิตต์ ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจง ให้กับครูปฐมวัยและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียนละ 2 คน รวมเป็นโรงเรียนละ 3 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปขยายผลสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครองและชุมชน ต่อไป

ข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่  (โดย นิรัญ ขุมทอง)  13 มิถุนายน เวลา 11.26 น.


ภาพกิจกรรม


สพฐ.ร่วมกับ สพป.บร.4 จัดทำหนังสือที่ระลึก งานพระกฐินพระราชทาน

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:33โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 05:30 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ให้การต้อนรับคณะจัดทำหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระกฐินพระราชทาน ปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ไปจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพผ้าไหมนาโพธิ์ ร้านผ้าไหมผ้าตุ้มทองนาโพธิ์ โรงงานทำขนมทองม้วน ซึ่งส่งขายให้กับบริษัทคิงส์เพาว์เวอร์ เป็นของที่ระลึกจำหน่าย ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษ จากนั้นได้เก็บข้อมูลปราสาทหินกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ วัดศรีษะแรต อำเภอพุทไธสง ฟาร์มเมล่อน ของ ส.ส.พีรพงษ์ เฮงสวัสดิ์ และอุทยานดอกไม้ เพ ลา เพลิน อำเภอคูเมือง


ข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่  (โดย นิรัญ ขุมทอง)  12 มิถุนายน เวลา 10.52 น.


ภาพกิจกรรม

 ข่าวการศึกษา 1

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:32โดยครูชิตษณุ จีระออน


ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1ข่าวการศึกษา 1

1-7 of 7