กิจกรรมนักเรียน

การพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองแวง

โพสต์24 ส.ค. 2559 21:38โดยชิตษณุ จีระออน


    โรงเรียนบ้านหนองแวง เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลตัวอำเภอ (อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์) จึงได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา ถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ม.3 ด้วยเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และงบประมาณค่อนข้างน้อย เมื่อแรกมาอยู่ ไม่มีการสอนคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่พอเปิดได้ รุ่นสิบกว่าปีก่อน ซึ่งต้องนั่งหกถึงเจ็ดคนต่อเครื่อง การสอนคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งหลายๆท่าน ไม่ให้ความสำคัญ อาจมองว่าเป็นวิชาแถม แต่ผมมองว่า วิชาคอมเป็นวิชาที่สำคัญ ใช้คอมพิวเตอร์เป็น เราสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับทุกวิชาได้


    มาบรรจุที่โรงเรียนบ้านหนองแวง ปี พ.ศ.2554 ต้องปรับตัวกับอุปกณ์ ที่แทบได้ว่า บ่อมีหยังเลย ได้มีโอกาส ส่งนักเรียน เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ในรายการคอมพิวเตอร์ ก็ได้อันดับสุดท้ายใน การส่งเข้าครั้งแรกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่นานทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรค์อุปกรณ์จากรัฐบาล ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ มายี่สิบเครื่อง นักเรียนดีใจมาก เมื่อการแข่งขันทักษะวิชานักเรียนปีถัดมา พ.ศ.2555  ก็ได้อันดับที่ 4 ของเขตพื้นที่การศึกษา


    การพัฒนาก็ไล่เรียนเป้นลำดับหลังจากนั้น รัฐบาลได้ทำโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งนักเรียนสามารถค้นคว้า หาความรู้ได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านคอมพิวเตอร์ดีขึ้นทุกคน มีการเข้าถึงข้อมูล จาก google ทั้งด้านความรู้ และด้านความบันเทิง เร้าให้นักเรียนมี่การใช้คอมพิวเตอร์บ่อยครั้งมากขึ้น
   
    พอสอนถึงปีที่ 3 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ชนะเลิศการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรายการแข่งขันสร้างเกมส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ได้เป็นตัวแทนนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งแรกเป็นประวัติตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมา(ภาพที่ 1) ไปแข่งสองคน เหมารถบัสไปแข่ง บอกถึงการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเรา ได้อันดับที่ 7 จาก 60 ทีม


        พ.ศ.2557 ม้ามืดของรายการ โรงเรียนบ้านหนองแวง จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการคอมพิวเตอร์แต่ละปี ปีละรายๆรายการ ห้ารายการ หกรายการบ้าง อยากสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน นักเรียนได้เป็นตัวแทน พ่อแม่หรือผู้ปกครองก็ดีใจ อยากให้นักเรียนได้แข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งปีนี้ก็ชนะเลิศ 1 รายการ ในรายการแข่งขันสร้างเกมส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ระดับ 19 ของการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหนึ่งในสองของทีมแข่งเคยได้อันดับสุดท้ายในการแข่งขันระดับเขต จนชนะได้ไประดับภาคได้ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น นั้นเป็นจริงเสมอ

       


        รายการที่ไม่เคยส่ง ชนะเลิศรายการ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ปีนี้มีหลายๆรายการที่ถูกตัดทิ้ง นักเรียนที่เคยลงแข่งขันในรายการนั้นๆ ไม่มีแข่ง นักเรียนบางคนอยู่ ม.3 จึงได้หารายการให้ลง คือรายการนี้ ซึ่ง โครงการที่โรงเรียนบ้านหนองแวง ส่งคือ การใช้ Google Apps for Education ในโรงเรียน ซึ่งได้รับความสนใจ จากกรรมการและผู้เข้าชมทั่วไปเป็นอย่างดี ด้วยเป็นโครงการที่ใหม่ และอยู่ในโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice). ของโรงเรียนบ้านหนองแวงครับ


1-1 of 1