ข่าว ไอซีที บุรีรัมย์ เขต 4

กิจกรรม "ปั่นเพื่อน้อง สพป.บุรีรัมย์เขต 4 ครั้งที่ 1" เพื่อจัดหารายได้ซื้อจักรยานให้นักเรียนที่ยากจน บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน

โพสต์4 มิ.ย. 2560 23:40โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 06:20 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]

 

วันที่ 22 มกราคม 2560 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน "ปั่นเพื่อน้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 1" และมอบจักรยานให้นักเรียนในเขตบริการของ สพป.บุรีรัมย์เขต 4 พร้อมทั้งได้ร่วมปั่นจักรยานในประเภท VIP  ระยะทาง 19 กิโลเมตร โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้การต้อนรับ  ในการดำเนินงานครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ร่วมกับชมรมนักปั่นจักรยาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ได้จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อน้อง สพป.บุรีรัมย์เขต 4 ครั้งที่ 1" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์นอกจากเพื่อจัดหารายได้ซื้อจักรยานให้นักเรียนที่ยากจน บ้านอยู่หางไกลจากโรงเรียน จำนวน110 คัน รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพุทไธสงและอำเภอใกล้เคียง ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่ง Sport City อีกด้วย มีการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทเสือหมอบชาย เสือหมอบหญิง ประเภทเสือภูเขาชาย เสื้อภูเขาหญิง ระยะทาง 65 กิโลเมตร ซึ่งมีนักปั่นจักรยานจากจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดใกล้เคียง ชมรมรมจักรยานต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

CR:ภาพกิจกรรม@ชมรม ICTBR4

1.ชุดใหญ่ (ดร.สุวัฒน์ /อ.สุกฤษฏิ์/ผอ.ทานิน)..... http://gg.gg/4cjqt

2.ครูชิตษณุ รร.บ้านหนองแวง.......https://drive.google.com/drive/folders/0B2vWFtJmLzLIbUlIOHhxUkNFWEU?usp=sharing

3. ครูปฐมพงษ์ รร.บ้านข่อย.....https://youtu.be/9O8Mv4RzT3E

4.ครูแสงชัย  รร.บ้านหนองม่วง....https://goo.gl/photos/nARDeJwv9Bz39mePA

5.ครูหัสดิน  รร.อมรสิริสามัคค.....http://gg.gg/4cha4

6.ศน.ชัดเจน......http://gg.gg/4ciza

ข่าวโทรทัศน์ : NBT... https://youtu.be/0smyUgYMdcY


ภาพกิจกรรมประกอบ


ปั่นจักรยานการกุศล ท่องเที่ยวชุมชน ลุ่มน้ำลำตะโคง "ปั่นสร้างโบสถ์ ครั้งที่ 2" Bike Build Temple #2

โพสต์4 มิ.ย. 2560 23:38โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 05:57 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


ชมรมนักปั่นและพุทธศาสนิกชน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม "ปั่นสร้างโบสถ์ ครั้งที่ 2" Bike Build Temple #2 ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมสองฝั่งลุ่มน้ำลำตะโคง

       วันนี้ (9 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีปั่นจักรยานการกุศล ท่องเที่ยวชุมชน ลุ่มน้ำลำตะโคง "ปั่นสร้างโบสถ์ ครั้งที่ 2" Bike Build Temple #2 ณ หอโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4) โดยมี นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่ายกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สร้างความสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน 3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดบุรีรัมย์ และ 4) ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมบริจาคทำบุญ สมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถวัดชุมชนบ้านดอนมนต์

     ในการจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อการกุศล ท่องเที่ยวชุมชน ลุ่มน้ำลำตะโคง "ปั่นสร้างโบสถ์ ครั้งที่ 2" Bike Build Temple #2 ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ เทศบาลตำบลดอนมนต์ ส่วนราชการในสังกัดตำบลดอนมนต์ ส่วนราชการในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเอกชนและประชาชน ชมรมนักปั่นลุ่มน้ำลำตะโคงและชมรมนักปั่นจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้เห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพประชุาชน ทุกหน่วยงานในสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มเครือข่ายนักปั่นทั่วประเทศไทย  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและในชุมชนได้ โดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยานเป็นสื่อกลางในการระดมทรัพยากรในชุมชน ให้มีส่วนร่วม รวมพลัง สร้างเสริมสุขภาพและการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การท่องเที่ยงเชิงนิเวศในชุมชน งานพิธีกรรมทางศาสนาและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและทั้งนี้เพื่อเป็นการสมทบทุนในการสร้างการสร้างพระอุโบสถวัดดอนมนต์ ซึ่งเป็นวัดสะอาด 1 ใน 3 วัด ของอำเภอสตึก เป็นวัดประจำตำบล เป็นที่ตั้งของพระธาตุหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจของชาวตำบลดอนมนต์ ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธา ได้กำหนดจัดงานรวมทอดเทียน (โฮม) ขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถบูรณาการทุกหน่วย

กิจกรรมการปั่นฯ ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
       1. กลุ่ม VIP ไม่จำกัดประเภทของจักรยาน ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คฯ
       2. กลุ่มทั่วไป เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำกัดอายุ แบ่งเป็น 4 ประเภท
            2.1 ประเภทเสือหมอบชาย จำนวน 150 คน
            2.2 ประเภทเสือหมอบหญิง จำนวน 30 คน
            2.3 ประเภทเสือภูเขาชาย จำนวน 100 คน
            2.4 ประเภทเสือภูเขาหญิง จำนวน 20 คน
                 รวมทั้งสิ้น 600 คน
       การลงทะเบียนประเภท กลุ่ม VIP ท่านละ 1,000 บาท ส่วนประเภททั่วไป 500 บาทสำหรับเส้นทางในการปั่นมีดังนี้กลุ่ม VIP ระยะทาง 30 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก โดมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์-ทางพาดบ้านนาลาว- บ้านโคกใหญ่- สนามบินพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์-บ้านสระกอไทร-บ้านหัวช้าง-บ้านจะหลวย-สถาบันวิจัยยางจังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านดอนมนต์   กลุ่มทั่วไป ระยะทาง 72 กิโลเมตร เริ่มต้นจากบ้านดอนมนต์-ทางแยกหัวฝาย-แคนดง-ทางพาดคูเมือง-สามศิลา-หนองการะโก-แคนดง-ทางพาดหัวฝาย-และจุดสิ้นสุดที่บ้านดอนมนต์ (เป็นเส้นทางปั่นที่สวยที่สุดเส้นทางหนึ่ง)   สำหรับรางวัลการแข่งขัน ประเภททั่วไป ชนะเลิศ ทุกรุ่น 2,500 บาท รองชนเลิศอันดับ 1  2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ2  1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3  1,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 4  500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ อันดับ 1-10 ทุกประเภท

       ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ ร่วมเป็นคณะทำงานและร่วมกิจกรรมปั่นในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจจนทำให้กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล ท่องเที่ยวชุมชน ลุ่มน้ำลำตะโคง "ปั่นสร้างโบสถ์ ครั้งที่ 2" Bike Build Tem;os #2 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.../

 

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/อ.หัสดินเป็นนวล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : |ข่าวชมรมรมครูไอซีที| |ข่าวสพป.บุรีรัมย์ เขต 4|  |ข่าว สพฐ.|***

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/46jizนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธานในพิธีปั่นจักรยานการกุศล ท่องเที่ยวชุมชน ลุ่มน้ำลำตะโคง

นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก
 กล่าวรายงานเห่เรือครั้งประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ลำน้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

โพสต์4 มิ.ย. 2560 23:36โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 04:35 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


ประมวลภาพเห่เรือ-การแข่งขันเรือยาวปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตในดวงใจคนไทยทั่วหล้า ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีมงานช่างภาพจิตอาสา 


ขอขอบคุณ : ท่านรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์

ท่านวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน


ช่างภาพ : 

@ดร.สุวัฒน์ อุ่นนนท์ (เว็บมาสเตอร์), 

@ไชยสิทธิ์ ผาเจริญ (โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม)/ 

@วิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) 

@Tanat Supachaiwat (ช่างภาพอิสระ จ.มหาสารคาม) 

@ต้องตา หาดี (ช่างภาพอิสระอำเภอสตึก) 

@เชาวลิต เนื่องมี (นักวิชาการเทศบาล ต.บ้านด่าน)


ขอขอบคุณ : ท่านรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์

ท่านวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

 

1-3 of 3