ประกวดกิจกรรมระเบียบแถวลูกเสือ สพป.บร.4 ประจำปี 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:51โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 16:51 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(16 มิุถุนายน 2560) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และ นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ 

ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 40 คน จำนวนกองลูกเสือ-เนตรนารี  18 กอง รวมทั้งสิ้น 612 คน 

การดำเนินงานจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการลูกเสือ/คณะทำงานลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ เจ้าของสถานที่ และคณะทำงานทุกฝ่าย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ผลการประกวดดังเอกสารแนบ (รอผลการประกวด)


ข้อมูล :  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4/ สุพรรรณี ภูแก้ว
ภาพ :  @Supunnee  Phookaew/ @สมภาร  กุลสิงห์


.

 
Comments