ข่าวกิจกรรม สตึก 3

ประกวดกิจกรรมระเบียบแถวลูกเสือ สพป.บร.4 ประจำปี 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:51โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 16:51 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(16 มิุถุนายน 2560) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และ นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ 

ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 40 คน จำนวนกองลูกเสือ-เนตรนารี  18 กอง รวมทั้งสิ้น 612 คน 

การดำเนินงานจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการลูกเสือ/คณะทำงานลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ เจ้าของสถานที่ และคณะทำงานทุกฝ่าย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ผลการประกวดดังเอกสารแนบ (รอผลการประกวด)


ข้อมูล :  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4/ สุพรรรณี ภูแก้ว
ภาพ :  @Supunnee  Phookaew/ @สมภาร  กุลสิงห์


.

 

กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) ประจำปี 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:51โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 19:39 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ](วันที่ 8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย) ระดับกลุ่มโรงเรียน  เพื่อคัดเลือกนักเรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  และระดับชาติ เพื่อรับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านร่อนทอง โดยมี นายสุนันท์  จันทร์เพ็ชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานดำเนินการ  

นโอกาสเดียวกัน นายสรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวย ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 และคณะกรรมการกลุ่ม ได้ตรวจเยียมให้กำลังใจการประกวดแข่งขันทุกกืจกรรม  และกิจกรรมที่ได้ชนะเลิศในแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...ข่าว/ภาพ : สุวรรณี  ชิณภา  โรงเรียนบ้านละกอ1-2 of 2