ข่าวกิจกรรม สตึก 5

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์16 มิ.ย. 2560 05:27โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 02:38 ]


9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านกระสัง ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง ประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นประธานในพิธีดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม


ในโอกาสเดียวกันทางกลุ่มได้แนะนำบุคลกรที่ย้ายเข้ามา บรรจุแต่งตั้ง หรือบุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการกลุ่มได้นำเสนอแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำเสนอและพิจารณาเสนอให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการประจำปีกาศึกษา 2560 เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 


ข่าว/ภาพ :  @สาวิตรี ทองสัมฤทธิ์  โรงเรียนบ้านกระสัง
                  @
13eautyโรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:57โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 20:14 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


(1 มิถุนายน 2560)  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มร.ร.สตึก 5 สพป.บร. 4 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยนายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีอาจารย์บัณฑิต วงศาสนธิ์ และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของพิธีไหว้ครู ดังนี้

 นักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือและนั่งบนเวที ประธานนักเรียนนำสวดมนต์  บทสวดเคารพครูอาจารย์คำไหว้ครู และกล่าวคำปฏิญาณ  ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นนำพานธูป พานดอกไม้ไหว้ครู นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม นักเรียนทุกคนนำกรวยดอกไม้ไปไหว้คุณครูทุก และประกวดการตัดสินพานไหว้ครู


การจัดกิจกรรมการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน วางแผนการทำงานในระดับชั้น จัดหาพาน ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดทำพาน (ยกเว้นระดับปฐมวัย-ป.1-3) ที่คุณครูคอยแนะนำช่วยเหลือ  โดยจัดหาดอกไม้ที่มีอยู่ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู.../ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์   อุ่นทานนท์
แกลอรี่ภาพกิจกรรม : กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย)

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:56โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 02:36 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]

 


(8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย) ระดับกลุ่มโรงเรียน  เพื่อคัดเลือกนักเรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  และระดับชาติ เพื่อรับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองครก  โดยมีนางชรารดี จารุสิทธิกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยเริ่มแข่งขันทุกกิจกรรม ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. สิ้นสุดแล้วเสร็จ เวลาประมาณ 16.00 น. 

ในโอกาสเดียวกัน นายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ได้ตรวจเยีย่มให้กำลังใจการประกวดแข่งขันทุกกืจกรรม  และกิจกรรมที่ได้ชนะเลิศในแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...


ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ /ภาพ โดย @13EOUTY
แฟ้มข้อมูล : ประยูร ยะปะตัง

ภาพกิจกรรม


 


1-3 of 3